Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.) και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ορισμός Υπευθύνου.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι του έχει παραχωρηθεί το κτίριο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κέντρο, νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας του προς μίσθωση ακινήτου. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παραχώρησης του ακινήτου που θα στεγασθεί το Κέντρο, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. για το προς παραχώρηση ακίνητο. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 7, 8 και 9, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β 2184). Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του π.δ. 41/2018 (Α’ 80).

Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νομίμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητα του ή να μισθώνει το κτίριο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής χώρους: α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον σα- ράντα πέντε (45) τ.μ, ώστε να εξυπηρετεί το μέγιστο δε- καπέντε (15) άτομα, δηλαδή να τηρείται κατ’ ελάχιστον η αναλογία των τριών (3) τ.μ. ανά άτομο. Ο αριθμός των ταυτόχρονα απασχολούμενων ατόμων στην αίθουσα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν της, δεν μπορεί να υπερβαί- νει τα είκοσι πέντε (25) άτομα. Η αίθουσα ή οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων οφείλουν, με βάση την ανωτέρω αναλογία, να καλύπτουν ταυτόχρονα το σύνολο των ωφελουμένων κάθε βάρδιας. Ο φωτισμός της αίθουσας οφείλει να είναι 300 LUX, ο δε εξοπλισμός της πρέπει να περιλαμβάνει: αα. Τάπητα γυμναστηρίου. ββ. Δίζυγο βάδισης. γγ. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο. δδ. Στατικό Ποδήλατο. εε. Πολυόργανο γυμναστικής. Ο ανωτέρω ελάχιστος προβλεπόμενος εξοπλισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δεν συνεπάγεται τον περιορισμό της δημιουργικής απασχόλησης των ωφελουμένων σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης και φυσικής αγωγής. β. Αίθουσα Εργοθεραπείας. Ο χώρος εργοθεραπείας εμβαδού είκοσι (20) τ.μ. του- λάχιστον, περιλαμβάνει δύο (2) τραπέζια θεραπειών ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ανάλογα καθίσματα για τους χρήστες και τον θεραπευτή. Επίσης, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και ερμάρια για το εκπαιδευτικό και ψυχαγω- γικό υλικό, ανάλογα με τις ασκούμενες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης. γ. Γραφείο Εξειδικευμένου Προσωπικού Ο χώρος αυτός οφείλει να είναι εξοπλισμένος με γρα- φείο, ερμάρια, επιπλοβιβλιοθήκες και καρέκλα συνε- ντεύξεων. δ. Χώρος Ανάπαυσης/Αποφόρτισης. Στο χώρο αυτό υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κλίνες ή μια κουκέτα ανά δεκαπέντε φιλοξενούμενους κάθε βάρ- διας και ντουλάπα φύλαξης ατομικών αντικειμένων των χρηστών. Οι φιλοξενούμενοι με οπτική και με κινητική ή και με κινητική αναπηρία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε μονά κρεβάτια και όχι σε κουκέτες. ε. Χώρος παρασκευής Γευμάτων. Στον χώρο παρασκευής γευμάτων παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και φυλάσσονται μερίδες γεύματος catering, εφόσον παρέχονται. Υπάρχει ψυγείο δεκα- τεσσάρων (14) ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 x 0.60m, νεροχύτης, ερμάρια φύλα- ξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου του- λάχιστον δύο εστιών και φούρνου με ανάλογη παροχή ρεύματος. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την άσκηση συνα- φών δραστηριοτήτων. στ. Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης. Τα αναπηρικά αμαξίδια αποθηκεύονται εντός της δομής αλλά όχι στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εργοθεραπείας και αν είναι δυνατό, σε ειδικό προς τούτο χώρο. Για τα ηλεκτρικά αμαξίδια οφείλει να παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών τους. ζ. Χώροι Υγιεινής. Σε κάθε δεκαπέντε (15) άτομα αντιστοιχεί ένα (1) WC με προθάλαμο για άτομα με αναπηρία, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζο- ντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα W.C. συμβατικού τύπου. Εφόσον το Κέντρο διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ45568/1356/9.11.2020 (Β΄ 5114) υπουργικής απόφασης.

Στην Οικοδομική Άδεια θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Το Κέντρο πρέπει να είναι προσβάσιμο, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των εξυπηρετούμενων ατόμων με κινητική, αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία. Ως δυνατότητα πρόσβασης ορίζεται τόσο η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των κτιρίων από το δρόμο (είσοδοι, ανελκυστήρας), όσο και η ευκολία κατά το δυνατό αυτόνομης κίνησης και χρήσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου και ιδιαίτερα των χώρων υγιεινής, καθώς και προσανατολισμού και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι είσοδοι στο κτίριο του Κέντρου και οι ανελκυστήρες πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο και μετακίνηση ατόμων κινουμένων με αμαξίδιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4759/2020 (Α΄245), ενώ γενικά πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.

Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων: α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ), β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης, γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος, δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ), ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία. Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Νοσηλευτές. Πλέον του ανωτέρου προσωπικού δύναται να προσλαμβάνονται: α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο). β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας. γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά). Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη δομή ωφελουμένων και το είδος της αναπηρίας τους. Η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά πέντε (5) ωφελούμενους. Ανεξαρτήτως της δυναμικότητας της δομής και των εγγεγραμμένων σε αυτήν ωφελουμένων, σε κάθε βάρδια υποχρεωτικά απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του προσωπικού των παρ. 1 και 2, ένα εκ των οποίων έχει την ιδιότητα της περ. β της παρ. 1. Αν οι εγγεγραμ μένοι ωφελούμενοι υπερβαίνουν τους είκοσι (20) αλλά υπολείπονται των είκοσι πέντε (25), αναλογούν πέντε (5) εργαζόμενοι, αντίστοιχα υπολογίζεται δε η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων, όταν αυτοί υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευ-μένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1. Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.».

Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον: α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιο- χές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), εε) καζίνο, γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής, δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ και αν τέτοια απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού ή του νομικού προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)
Τι θα χρειαστείτε
1Καταστατικό του Νομικού Προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
2Βεβαίωση ορισμού Υπευθύνου του Νομικού Προσώπου.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
3Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του Υπευθύνου που θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων .Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδιο Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Παραχωρητήριο , ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο.Απόφαση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Σχέδια (2 πλήρεις σειρές), όπου θα χαρακτηρίζονται οι χώροι σύμφωνα με τη χρήση στο ΚΔΑΠ (3πλήρεις σειρές όταν απαιτείται έκδοση άδειας νέας χρήσης) και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σε δύο αντίγραφα.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Οικοδομική Άδεια, ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδιο Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο.Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
10Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για: α) την επάρκεια της ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά, β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31930/25.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προ- διαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» (Β’ 2240).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. 2. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
786226
Κωδικός NACE
74.9
Περιγραφή NACE
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Δικαστική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 786226

Name: Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)