Scroll to top
cross-border stamp image

Χορήγηση Κτηνιατρικής Έγκρισης Λειτουργίας Συλλογής ή Αποθήκευσης Σπέρματος Βοοειδών, Αιγοπροβάτων, Ιπποειδών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση Κέντρων Συλλογής/Αποθήκευσης Σπέρματος, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι συλλέγουν/αποθηκεύουν σπέρμα υψηλών προδιαγραφών με σκοπό την εμπορία και διακίνηση αυτού και απώτερο στόχο την αναβάθμιση του γενετικού υλικού του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 200
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Τα κέντρα αποθήκευσης σπέρματος (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2006) πρέπει: - να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα έξω από το κέντρο. - να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.

Τα ΚΑΣ θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή (Π.Δ. 45 ΦΕΚ Α’ 111/13.5.2011 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου»).

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ του ταμείου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την κατάθεση του παράβολου).
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχής
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος
Τι θα χρειαστείτε
1Γενικό Σχεδιάγραμμα (Κάτοψη) των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και καταγραφή χώρων.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων του κέντρου με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στον χώρο.Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Δήλωση του υπευθύνου κτηνιάτρου του κέντρου συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, ότι είναι υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση εντός του κέντρου των όρων που προβλέπονται στο Π.Δ. 130/2006 (Α΄ 142).Βιογραφικό σημείωμα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Υγειονομικός έλεγχος σπέρματος βοοειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 130/2006 (Α΄ 142).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της χώρας, καθώς και της διακίνησης του σπέρματος στην Ελληνική Επικράτεια. Τροποποιήθηκε από την παρ. 30 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32).
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
749664
Κωδικός NACE
1.62
Περιγραφή NACE
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική Προσφυγή / Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 749664

Name: Χορήγηση Κτηνιατρικής Έγκρισης Λειτουργίας Συλλογής ή Αποθήκευσης Σπέρματος Βοοειδών, Αιγοπροβάτων, Ιπποειδών