Scroll to top
cross-border stamp image

Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Παρόχου Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών για το επάγγελμα / τη δραστηριότητα παρόχου καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και απευθύνεται σε παρόχους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί και ασκούν μόνιμα το συγκεκριμένο επάγγελμα/ δραστηριότητα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Λιμενικές Αρχές, , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασκεί νόμιμα το εν λόγω επάγγελμα στο κράτος - μέλος εγκατάστασης.

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα ακόλουθα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία,, φοροδιαφυγή, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να αναφέρει τη συγκεκριμένη θέση που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

Ο χώρος που θα χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί πρέπει να του παρέχεται νομίμως.

Σε περίπτωση χρήσης μηχανοκίνητων Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής (ΘΜΑ), ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/3-3-2003 "Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι 100 m2 στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση" (ΦΕΚ 345/Β/2003).

Τι θα χρειαστείτε

  Δήλωση Προσωρινής/Διασυνοριακής Παροχής Υπηρεσιών για το Επάγγελμα / τη Δραστηριότητα Παρόχου Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής
  Τι θα χρειαστείτε
  1Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους εγκατάστασης, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό και νόμιμα ασκεί τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Αποδεκτικό έγγραφο εργασίας, το οποίο πιστοποιεί την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου στο κράτος – μέλος εγκατάστασης με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την οποία και θα παράσχει στην ελληνική επικράτεια.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη δήλωση έναρξης εργασιών (με αναφορά στον αριθμό της εν λόγω άδειας καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο των κτηριακών εγκαταστάσεων του παρόχου ή άλλο έγγραφο που παρέχει νόμιμα δικαίωμα χρήσης επαγγελματικής στέγης.Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαιδευτών.Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών του σκάφους (εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει σκάφος).Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Πιστοποιητικό ελληνομάθειας βάσει των διατάξεων του ν. 4027/2011.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Εφόσον το σημείο εκκίνησης είναι πλωτή εξέδρα (μόνο για μηχανοκίνητα ΘΜΑ), υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 3117.1/ΜΦ4Β/Ν/01/3-3-2003 (ΦΕΚ 345/Β/2003): 1. Περιγραφή πλωτής εξέδρας συνοδευόμενη από πλήρες τεχνικό σχέδιο και σχέδιο ασφαλούς αγκύρωσής της υπογεγραμμένα από διπλωματούχο ναυπηγό μηχανικό, 2. Πιστοποιητικό (διετούς ισχύος) αναγνωρισμένου Οργανισμού Επιθεώρησης (Νηογνώμονα) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξουσιοδοτημένου από την χώρα μας ή έκθεση διετούς ισχύος του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων, κατόπιν επιθεώρησης στη θάλασσα και ανά τετραετία ελέγχου στη ξηρά ή δύτη για την ασφαλή πλευστότητα, αντοχή και αγκυροβολία της πλωτής εξέδρας 3. Τοπογραφικό σχέδιο κλίμακας 1:500 το οποίο να φαίνεται η ακριβής θέση τοποθέτησής της πλωτής εξέδρας.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  9Ισοδύναμο ή αντίστοιχο έγγραφο του ποινικού μητρώου της Ελλάδας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα: σε στερητική της ελευθερίας ποινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία, εκβίαση, δόλια χρεοκοπία,, φοροδιαφυγή, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για την άσκηση δώδεκα (12) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α΄63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  640204
  Κωδικός NACE
  85.51
  Περιγραφή NACE
  Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Διασυνοριακά

  ID: 640204

  Name: Προσωρινή Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Παρόχου Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής