Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Αναγγελία έναρξης εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το κατάστημα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι ο χώρος από τον οποίο οι παραγωγοί προμηθεύονται τα φυτοφάρμακα που θα χρησιμοποιήσουν στις καλλιέργειές τους. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Περιφερειακές ενότητεςΠεριφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειών
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 700
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο πρέπει να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του ν. 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ΄ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλει την αίτηση πρέπει να διαθέτει κατάστημα λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 10 του Π.Δ. 159/2013 ή αποθήκες για τα καταστήματα χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 159/2013. Για την άσκηση λιανικής και χονδρικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το ίδιο κατάστημα, θα πρέπει να πληρούνται και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις. Προκειμένου περί των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι ανωτέρω απαιτήσεις πρέπει να συντρέχουν και στα κέντρα διανομής που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και μέσα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστατικό του.

Ο νομικά υπεύθυνος του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.

Ο αιτών (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) πρέπει να απασχολεί με υπαλληλική σχέση, υπεύθυνο επιστήμονα που κατέχει τα ακόλουθα προσόντα και τις προϋποθέσεις: - ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. Επίσης, μπορεί να είναι πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. - Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του νόμου Ν 1729/1987 (ΦΕΚ 144/Α/1987), όπως ισχύουν, καθώς και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 14, 46 του νόμου 4036/2012 ή να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. - Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση. Αν το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις και απασχολείται το ίδιο ως υπεύθυνο στο κατάστημα, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για το σκοπό αυτόν. Αν εταίρος/μέτοχος του νομικού προσώπου καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, το νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για το σκοπό αυτόν. Προκειμένου περί των νομικών προσώπων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), η ανωτέρω απαίτηση πρέπει να συντρέχει και στα κέντρα διανομής που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο διαθέτει εκτός της έδρας του και μέσα στα όρια της περιφέρειας που ορίζεται στο καταστατικό του.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με τον ν. 4036/2012. Κατάθεση εξ αποστάσεως σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με IBAΝ: GR601100400000004048638524.
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

  Αναγγελία Έναρξης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
  Τι θα χρειαστείτε
  1Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την αίτηση ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  2Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  3Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
  4Υπεύθυνη δήλωση από τον νομικά υπεύθυνο του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) ότι θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  5Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και ότι δεν έχουν άλλη ατομική επιχείρηση που απαιτεί αυτοπρόσωπη απασχόληση.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας του υπεύθυνου επιστήμονα.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο επιστήμονα, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι η λιανική ή χονδρική εμπορία γεωργικών φαρμάκων στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά παρουσίας του και ότι θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή για την αναγγελία εμπορίας γεωργικών φαρμάκων οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που έχει δηλώσει καθώς και τυχόν διακοπή της εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του υπεύθυνου επιστήμονα ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  9Προκειμένου περί υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και προσκόμιση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β', με το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  10Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  11Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  12Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής, όπου φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  13Φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου του καταστήματος.Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  14Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το Κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  15Βεβαίωση από μηχανολόγο ότι το σύστημα εξαερισμού που χρησιμοποιεί το κατάστημα επαρκεί για τον εξαερισμό του χώρου διατήρησης των γεωργικών φαρμάκων.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Αφορά σε τροποποίηση της με αριθ. 307752/18-11-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1865) ως προς τις προϋποθέσεις κατάθεσης αιτήματος, τα υποδείγματα αίτησης, τα παράβολα και τη διαδικασία. Η απόφαση περιλαμβάνει τα υποδείγματα -ΑΙΤΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  282140
  Κωδικός NACE
  46.75
  Περιγραφή NACE
  Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Εντός της προθεσμίας των 90 ημερών, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004).

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Αφορά σε: Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα, Λιανική / Χονδρική Εμπορία

  ID: 282140

  Name: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων