Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος παλαιοπώλη, ενεχυροδανειστή, αργυραμοιβού (φυσικό πρόσωπο)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και των ασχολούμενων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών. Οι εν λόγω επαγγελματίες αναγγέλουν την άσκηση επαγγέλματος στο αστυνομικό τμήμα της έδρας τους. Η σχετική αναγγελία δύναται να υποβληθεί και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΑστυνομικά Τμήματα, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ψηφιακά σημεία παροχήςΕνιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Ο αιτών να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας, περί αρχαιοτήτων και περί όπλων και εκρηκτικών υλών, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου, Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο, Να μην κρατείται προσωρινά ή να έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για ένα εκ των παραπάνω αδικημάτων ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για ένα εκ των παραπάνω αδικημάτων. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση,

Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικία ή διαμέρισμα.

Τι θα χρειαστείτε

 • Ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του στην αστυνομική αρχή του τόπου άσκησης του. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τη διεύθυνση λειτουργίας του καταστήματος και των τυχόν υποκαταστημάτων του
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άσκηση του Επαγγέλματος των Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολουμένων με την Αγοραπωλησία ή Τήξη Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και Κομψοτεχνημάτων από Χρυσό και λοιπών Τιμαλφών
Τι θα χρειαστείτε
1Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικασθεί ή δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος (άρθρο 13 ν. 4045/1960, σε συνδυασμό με άρθρο 29 ν. 1642/1986).Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
3Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).Τίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 5Α.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
5Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)
6Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 3 του άρθρου 1.Πιστοποιητικά δικαστηρίων
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
7Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 ΑΚ).Πιστοποιητικά δικαστηρίων
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Άσκηση του επαγγέλματος των αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διαδικασιών αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
930118
Κωδικός NACE
43.29
Περιγραφή NACE
Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Ιεραρχική Προσφυγή 

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Η άσκηση του επαγγέλματος των Αργυραμοιβών, Παλαιοπωλών, Ενεχυροδανειστών και Ασχολουμένων με την Αγοραπωλησία ή Τήξη Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και Κομψοτεχνημάτων από Χρυσό και λοιπών Τιμαλφών ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην οικεία αστυνομική αρχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Αστυνομικής Διάταξης. - Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή. Η αναγγελία υποβάλλεται και μέσω του portal https://portal.astynomia.gr/

ID: 930118

Name: Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος παλαιοπώλη, ενεχυροδανειστή, αργυραμοιβού (φυσικό πρόσωπο)