Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση Ανανέωσης ή Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην γνωστοποίηση της ανανέωσης ή της επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση / Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας
Ψηφιακά σημεία παροχήςΕνιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 200
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Να πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την εγκατάσταση: - Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου / αθλητικής σχολής: α) είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 100τ.μ, μη συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων και βοηθητικών χώρων (αποθηκευτικοί, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο κλπ.) και β) διαθέτει την απαραίτητη στατική επάρκεια. - Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση αθλήματος είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 70 τ.μ. - Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου είναι 2,6 μ. - Ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου ανά γυμναζόμενο είναι 5 τ.μ. - Το κτίριο διαθέτει τουλάχιστον 2 χώρους αποδυτηρίων με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων και με ελάχιστη επιφάνεια τα 50 τ.εκ. ανά εκγυμναζόμενο. - Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). - Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν παράγει ηχητικές εκπομπές και δεν δημιουργεί οχλήσεις στους περιοίκους. - Υπάρχει λουτρό με τουλάχιστον 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου νερού για κάθε αποδυτήριο. - Ύπαρξη υδραυλικής εγκατάστασης καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων καθώς και λεκάνες υγιεινής. Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός: Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1.70 μ. - Ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων. - Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα. - Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο αποχωρητήρια. - Λειτουργία 2 αποχωρητηρίων (ενός ανδρών και ενός γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους για δυναμικότητα μέχρι 80 εκγυμναζόμενους και λειτουργία ενός πρόσθετου αποχωρητηρίου για κάθε επιπλέον 40 εκγυμναζόμενους.

Το κτίριο να διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό.

Το κτίριο διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή να στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος / έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων εφόσον απαιτούνται από την αθλητική ομοσπονδία.

Αναφορικά με τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.): Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. Να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί Να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής Να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58,59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239). Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, καθώς και το Ν.Π.Ι.Δ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο.

Ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής: α) είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και στις κείμενες διατάξεις και απαιτείται και β) απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και δεν θα εργάζεται σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Επιπλέον απαιτείται: γ) να είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ, δ) να διαθέτει τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης, ε) να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, στ) να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί, ζ) να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, η) να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχή, θ) να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν.2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239)

Το γυμναστήριο/αθλητική σχολή να απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές και προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

Το διοικητικό/ βοηθητικό προσωπικό του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων.

Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νόμιμων ωρών λειτουργίας, ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.00.

Αποκλειστικός σκοπός του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος (προκύπτει από το καταστατικό).

Για τις περιπτώσεις που στο γυμναστήριο/στην αθλητική σχολή λειτουργεί κυλικείο, να υπάρχει σχετική άδεια λειτουργίας.

Για τους εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Εντός του χώρου του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής να μην διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

Στο γυμναστήριο/ αθλητική σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου/Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ..

Για την εγγραφή στο γυμναστήριο ή την αθλητική σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται στο διδασκόμενο άθλημα. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των εκγυμναζόμενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του α. 9 του Π.Δ. 219/2006.

Παράβολα / Τέλη

 • Ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής (με τη γνωστοποίηση κατατίθεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου) - σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE.
  Κωδικός παραβόλου
  1418
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

  Γνωστοποίηση Ανανέωσης / Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής
  Τι θα χρειαστείτε
  1Για την ταυτοποίηση/νομιμοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επιδεικνύονται στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, -από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων: πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας ή -από το φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρ-μόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 731/2008).Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Οικοδομική άδεια του κτιρίου, αρχιτεκτονικές κατόψεις, τομέςΣχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (ΦΕΚ 221/Α/2006).Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο.Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία αγωνιστικού αθλητισμού, κατά περίπτωση, για την πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων.Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Ασφαλιστική ενημερότητα.Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη και του διευθυντή του γυμναστηρίου.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  9Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Δ/ντη του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο. Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή γυμναστηρίου για τις προϋποθέσεις υπ’αριθμ. 10γ-10θ.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  10Αντίγραφα Πτυχίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. των διδασκόντων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  11Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ για τον διαιτολόγο ή ειδικό διατροφολόγο ή ειδικό αθλητικό επιστήμονα (εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων).Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  12Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού (ΑΠΔ κ.λπ.) διοικητικού/ βοηθητικού προσωπικού του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  13Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται). Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη. Πιστοποιητικό περί μη λύσης. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  14Εσωτερικός Κανονισμός.Κανονισμός λειτουργίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  15Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής (εφόσον υπάρχει).Άδεια
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  16Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  17Ειδική κάρτα εγγραφήςΤαυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  18Έγγραφη συγκατάθεση των γονέων για εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών.Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  19Φαρμακείο πρώτων βοηθειώνΣυμπληρωματικά δικαιολογητικά
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  20Φορολογική ΕνημερότηταΦορολογική ενημερότητα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της παρ. Δ του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Παρεχόμενες υπηρεσίες.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Άδεια λειτουργίας και Παρεχόμενες υπηρεσίες.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού−Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  476682
  Κωδικός NACE
  93.13
  Περιγραφή NACE
  Εγκαταστάσεις γυμναστικής

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που επέχει θέση άδειας επέκτασης / μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο.

  ID: 476682

  Name: Γνωστοποίηση Ανανέωσης ή Επέκτασης Λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής