Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Άσκησης Υπαίθριου (Στάσιμου ή Πλανόδιου) Εμπορίου επί Πλοίων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 44.67
Προθεσμία υλοποίησης10 Ημέρες
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (Α΄ Στάδιο).

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος (Α΄ Στάδιο).

Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία (Α΄ Στάδιο).

Έγγραφα κυριότητας και πιστοποιητικά ασφαλείας (άδεια κυκλοφορίας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως, έγγραφο εθνικότητας, κ.λπ.) των πλωτών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση υπαίθριου εμπορίου με τη χρήση ιδιόκτητης λέμβου, πλοίου ή πλοιαρίου (Α΄ Στάδιο).

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται πλωτό μέσο, έγγραφες συναινέσεις των φορέων εκμετάλλευσης των λιμένων (Α΄ Στάδιο).

Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης και μόνο για φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας που θα αποδεικνύει την συγγένεια με τον αναπληρούμενο, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη της οικογένειάς του δεν συνδέονται με οργανωμένη επιχείρηση με οποιοδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών κατά την του φορέα εκμετάλλευσης. Το προαναφερθέν ισχύει καθώς ο προσωρινός αναπληρωτής θα πρέπει να είναι σύζυγος ή άλλο πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθμού συγγένειας εξ’ αίματος (Α΄ Στάδιο).

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από άλλες δραστηριότητες, κατά μέσο όρο, εκτός των πολυτέκνων, ανώτερο του ποσού που καθορίζεται με την Κ1/2113/1995 απόφαση του υπουργού Εμπορίου, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, με εξαίρεση τους πολυτέκνους δεν πρέπει να έχουν κατά την τελευταία τριετία ετήσια εισόδημα κατά μέσο όρο οικογενειακό εισόδημα 8.804,12€ δεν πρέπει να συνδέονται τόσο τα ίδια όσο και μέλη της οικογένειάς τους με οργανωμένη επιχείρηση πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών (Α΄ Στάδιο).

Ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Β΄ Στάδιο).

Ασφάλιση του ενδιαφερόμενου στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (Β΄ Στάδιο).

Παράβολα / Τέλη

 • Άδεια άσκησης στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου επί πλοίου
  Κωδικός παραβόλου
  3122
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Τέλος υπέρ Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.).
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Τέλος

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θέμα: «Αναγγελία Άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων» με στοιχεία για το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης ως προς την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο, για τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του κατόχου.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Σημείωση
  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών δηλώνει επιπλέον ότι: 1. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παρανόμου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 2. δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος Δικαιολογητικό πρώτου σταδίου
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Αναγγελία Άσκησης Υπαίθριου (Στάσιμου ή Πλανόδιου) Εμπορίου επί Πλοίων
Τι θα χρειαστείτε
1Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.Αντίγραφο εγγράφου
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
2Πιστοποιητικό υγείας.Πιστοποιητικό υγείας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
3Ευκρινές φωτοαντίγραφα κυριότητας και πιστοποιητικά ασφαλείας.Αντίγραφο εγγράφου
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
4Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας για την αναπλήρωση.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
5Φορολογική δήλωση του ενδιαφερόμενου.Φορολογικά πιστοποιητικά
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
6Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτώνΝομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
7Συναίνεση εκμετάλλευσης λιμένων.Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
8Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στην οικεία Δ.Ο.Υ..Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
9Πιστοποιητικό εγγραφής στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και ΕΟΤ καθώς και επί πλοίων - Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διενέργεια αστυνομικών ελέγχων σε Κ.Υ.Ε., για κάπνισμα, για υπαίθριο εμπόριο, για άγρα και αγορανομικοί έλεγχοι, εντός χώρων αρμοδιότητας Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ. (75ΧΦ4653ΠΩ-2ΤΓ)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Γνωμοδότηση σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 22/VII/2012 Γνωμοδότησης της ΕΑ, όσον αφορά στο επάγγελμα της "ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ) ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ".
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
245251
Κωδικός NACE
74.9
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 10 ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 εδ. γ του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 12215

Name: Αναγγελία Άσκησης Υπαίθριου (Στάσιμου ή Πλανόδιου) Εμπορίου επί Πλοίων