Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η, υπό προϋποθέσεις, εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω των καταστημάτων χονδρικής πώλησης και των φαρμακαποθηκών αποβλέπει στην ορθή κυκλοφορία αυτών με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Σε κάθε κατάστημα χονδρικής πώλησης χορηγείται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΠεριφερειακές ενότητες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Δεν επιτρέπεται στον ίδιο χώρο η συστέγαση καταστημάτων χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με καταστήματα λιανικής πώλησης.

Να διαθέτουν κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ως εξής: α. ισόγειο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον σαράντα (40) τετραγωνικών μέτρων, β. ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, γ. να διαθέτει κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, δ. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ. ε. να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης στ. να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (π.χ. εμβόλια, κλπ.), ζ. να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα “V” σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα και να υπάρχει επίσης η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ», η. εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς.

Το φυσικό πρόσωπο (δικαιούχος) πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δικαιούχος της άδειας να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Ο δικαιούχος της άδειας να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Να διαθέτει υπεύθυνο επιστήμονα που να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. να έχει την Ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β. να είναι κάτοχος Πτυχίου Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γ. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές, δ. να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144) και καθ΄ υποτροπή του άρθρου 11 του ιδίου νόμου ή να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ή καθ΄ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. ε. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται από τον δικαιούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Τι θα χρειαστείτε
1Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του, όπως: κωδικοποιημένο καταστατικό, νομίμως δημοσιευμένο ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο, με πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας αρχής και ΦΕΚ δημοσίευσης για Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) καθώς και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
3Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού (σε κλίμακα 1:100 και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό).Κάτοψη
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότηταςΤίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, του υπεύθυνου επιστήμονα.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
7Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄ 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα αντίστοιχα, ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή δεν έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου ή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, β) δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 8 του Ν. 2538/1997 Ισχύς, τροποποίηση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα: Τροποποίηση άρθρου 10 (Κυρώσεις) και 11 (Έλεγχοι εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης, διάθεσης και χρήσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων) του Ν. 2538/1997.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Κυκλοφορία , έλεγχος, όροι παρασκευής και αναλυτικά φαρμακοτοξολογικά και κλινικά πρότυπα και πρωτόκολλα στον τομέα του ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, των ανοσολογικών κτηνιατρικών σε συμμόρφωση προς της οδηγίες 81/851/ΕΟΚ, 81/852/ ΕΟΚ, 90/167/ΕΟΚ, 90/676/ΕΟΚ,90/677 ΕΟΚ, 92/18/ΕΟΚ, 93/40/ΕΟΚ & 93/41/ΕΟΚ.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Οροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, που προορίζονται αποκλειστικά για ιχθείς ενυδρείων, ωδικά πτηνά κ.λπ.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
802778
Κωδικός NACE
75
Περιγραφή NACE
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή.

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Η άδεια δεν χρειάζεται ανανέωση. Ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 802778

Name: Άδεια Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων