Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Περιγραφή

Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια αρχή την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ψηφιακά σημεία παροχήςNotify Business
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 75 - 185
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας

Να έχει λάβει τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν.4442/2016

Κυκλοφοριακή σύνδεση, εφόσον απαιτείται.

Εφόσον πρόκειται για ΚΥΕ σε πολιτιστικό μνημείο απαιτείται σχετική άδεια.

Εφόσον γίνεται χρήση φυσικού αερίου απαιτείται σχετική άδεια

Να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Τήρηση κτιριολογικών προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Εφόσον γίνεται χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Τήρηση προϋποθέσεων για ενεργητική προστασία: * Κατηγορία Α – Χαμηλού Κινδύνου. Σε αυτή ανήκουν : **i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων που δεν χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές), **ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφίμων ή καταστήματα υπηρεσιών) με εμβαδό μικρότερο ή ίσο των 1.000 τετραγωνικών μέτρων. **iii) Γραφεία τελετών Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α και που στεγάζονται σε υφιστάμενα κτίρια ( οικοδομική άδεια πριν 02/1989 ), απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας – σχεδίων κατόψεων και σύνταξης συνοπτικής μελέτης αποθήκευσης υγραερίου. Εξαίρεση γίνεται στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις. Σε νέα κτίρια (οικοδομικη αδεια μετά 02/1989) εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής μελέτης παθητικής ή/και ενεργητικής πυροπροστασίας όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 15 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32Α) όπως ισχύει. Οι φορείς των δραστηριοτήτων που υπάγονται στην κατηγορία Α απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, αλλά οφείλουν να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση. * - Κατηγορία Β – Μεσαίου Κίνδυνου. Σε αυτή ανήκουν : **i) Χώροι συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό (όπως υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα σε κάθε περίπτωση πυροσβεστική νομοθεσία) μεγαλύτερο των 150 ατόμων καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού ανεξαρτήτως δυναμικότητας που χρησιμοποιούν για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγραέριο (φιάλες ή δεξαμενές) και **ii) Καταστήματα (λιανικής διάθεσης τροφιμων ή καταστήματα υπηρεσιών) πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα καθώς και κατα-στήματα ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων με αποθήκευση φιαλών υγραερίου άνω των 200kg. Στην κατηγορία Β, οι φορείς των δραστηριοτήτων, οφείλουν εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της γνωστο-ποίησης, να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εφοδιασθούν από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης. **- Κατηγορία Γ – Υψηλού Κινδύνου. Σε αυτή ανήκουν : Τα θέατρα και οι κινηματογράφοι. Στην κατηγορία Γ οι φορείς των δραστηριοτήτων οφείλουν πριν την ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να έχουν εφοδιασθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας το οποίο θα τηρείται στο φάκελο της εγκατάστασης.

Να έχει οριστεί υγειονομικώς υπεύθυνος για το κατάστημα και να πληρούνται οι όροι των υγειονομικών διατάξεων.

Εφόσον γίνεται χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας.

Εφόσον γίνεται χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο, διασφάλιση επιπέδου θορύβου.

Παράβολο: *Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους: 185€ * Στις υπόλοιπες πόλεις: 75€

Μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Εξαιρέσεις αποτελούν οι περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού κα-ταβολής τυχόν οφειλών.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου 75 - 185 €
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζης
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Υποβολή γνωστοποίησης: Υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Τι θα χρειαστείτε
1Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 ν.4442/2016Βεβαίωση
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εργαζομένου/εργαζομένων και πιστοποιητικά υγεία τουςΆδεια εργασίας
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Κάτοψη του καταστήματος στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματοςΚάτοψη
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, οι προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. Στη Βεβαίωση του μηχανικού θα περιγράφονται αναλυτικά τα νομιμοποιητικά στοιχεία του καταστήματος.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης (και τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, τυχόν δηλώσεις αυθαιρέτου, εξαιρέσεις από κατεδαφίσεις)Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την οδό υπηρεσίας ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου – εξόδου (εφόσον απαιτείται)Βεβαίωση
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Πιστοποιητικό ενεργητικής προστασίας (εφόσον απαιτείται)Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: ΥΔ του υγειονομικώς υπεύθυνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται το διορισμό τουΥπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Τεχνική Έκθεση ηχομόνωσης από μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης κα ακουστικής ή αλλού επιστήμονα σχετικής ειδικότηταςΣχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
10Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής (παραγράφου 3, αρ. 3 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995). Προς τούτο, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δήμο με μόνη την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.Άδεια
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
11Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου (εφόσον απαιτείται)Άδεια χρήσης
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
12Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΠΟΑ και ΦΕΚ κήρυξης μνημείου (εφόσον απαιτείται)Βεβαίωση
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
13Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται (εφόσον απαιτείται)Άδεια χρήσης
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
14Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου. Το Παράβολο πληρώνεται στο Ταμείο του οικείου Δήμου, με φυσική παρουσία ή στην Τράπεζα.Παράβολο
Κατάθεση από
Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
15Τήρηση σε αρχείο στην εγκατάσταση: Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές ελέγχονται αυτεπάγγελτα από το Δήμο κατά την υποβολή της γνωστοποίησηςΣυμπληρωματικά δικαιολογητικά
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Ω ς τροποποιήθηκε και ισχύει - άρθρο 28, παράγραφος 2 (υποχρέωση λήψης της βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Άρθρο 80 - Ορισμός ΚΥΕ, διαδικασίες ανάκλησης αδειών και συναφή θέματα Άρθρο 285 - Προϋπόθεση η μη ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Άρθρο 3 - Διαδικασία γνωστοποίησης Άρθρο 4 - Τήρηση αρχείου δικαιολογητικών στην εγκατάσταση του καταστήματος Άρθρο 5 - Μεταβολή γνωστοποίησης Άρθρο 7 - Χρήση μουσικής και οργάνων Άρθρο 8 - Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου Άρθρο 9 - Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Παράβολα για Κ.Υ.Ε
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
784151
Κωδικός NACE
96.02
Περιγραφή NACE
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 784151

Name: Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος