Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έναρξη λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών καθώς και τα υποκαταστημάτων αυτών µε ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Περιφερειακές ενότητες,
Ψηφιακά σημεία παροχήςNotifybusinessEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 100 - 200
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα γνωστοποίησης της δραστηριότητας υποκαταστήματος σχολής οδηγών έχει μόνο σχολή οδηγών, η οποία προηγουμένως έχει δηλώσει τη γνωστοποίηση λειτουργίας της.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούνται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

Ο αιτών θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet για την ψηφιακή υποβολή της Γνωστοποίησης, όταν θα υφίσταται η δυνατότητα αυτή.

Δικαίωμα λειτουργίας σχολής οδηγών, υποκαταστήματος αυτής και έχουν: α. τα φυσικά πρόσωπα, με ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, β. τα νομικά πρόσωπα, όπου ένα (1) από τα μέλη τους ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό τους έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και κατέχει επίσης, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.

Για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται πριν την υποβολή της γνωστοποίησης να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων που θα χρησιμοποιήσει, τα οποία ανήκουν στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών. Επίσης για τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ο ειδικός και ο περιοδικός έλεγχος, να έχει εκδοθεί Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) και η βεβαίωση ειδικού ελέγχου για τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών οχημάτων με τις προδιαγραφές του π.δ.51/2012 (Α΄101) ή να έχει γίνει επιθεώρηση από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση καταλληλότητας, κατά περίπτωση.

Η σχολή οδηγών οφείλει να έχει στην ιδιοκτησία ή κατοχή της, ένα (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικό όχημα, το οποίο πρέπει να έχει χαρακτηριστεί και ασφαλισθεί ως εκπαιδευτικό όχημα και να πληροί τις προδιαγραφές, όπως καθορίζονται στο π.δ.51/2012 (Α΄101).

Τα υποκαταστήματα των σχολών οδηγών δεν έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα, αλλά χρησιμοποιούν για τη δραστηριότητά τους τα εκπαιδευτικά οχήματα της σχολής οδηγών, η οποία ανήκει στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ομοίως χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος σχολής οδηγών οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών της σχολής οδηγών.

Ο χώρος της σχολής οδηγών πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό.

Σχολή οδηγών ή υποκατάστημα αυτής δεν δύναται να δραστηριοποιείται σε κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Συστέγαση Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει επίσης: α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους. γ) Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας.

Η δραστηριότητα της σχολής οδηγών παρέχει το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης μόνο για τις αντίστοιχες κατηγορίες ανάλογα με τα εκπαιδευτικά οχήματα, τα οποία η σχολή οδηγών έχει δηλώσει στη γνωστοποίηση.

Εξωτερικά της Σχολής οδηγών ή του υποκαταστήματος αυτής και σε ευδιάκριτη, από τους πολίτες, θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται: α) η ένδειξη «ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε, και β) το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.

Παράβολα / Τέλη

 • Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για το e-παράβολο στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 200€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας στον Τύπο Παραβόλου
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για το e-παράβολο στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση και "Κατηγορία Παραβόλου": Κατηγορίες 100€ και επιλογή της κατάλληλης Περιφέρειας στον Τύπο Παραβόλου
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

  Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αποδεικτικό υποβολής της Γνωστοποίησης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών για τον φορέα της δραστηριότητας εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, ή για μέλος του νομικού προσώπου ή του προσωπικού του, εφόσον είναι νομικό πρόσωπο.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την σχολή οδηγών.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής οδηγών.Άδεια
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, για τη συγκεκριμένη δραστηριότηταΑποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  9Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  10Φωτοαντίγραφο της γνωστοποίησης δραστηριότητας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που ανήκει το υποκατάστημα.Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  926817
  Κωδικός NACE
  85.53
  Περιγραφή NACE
  Δραστηριότητες σχολών οδηγών
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο Ειδική διοικητική προσφυγή
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της παραγράφου 8, της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

  Άλλες Πληροφορίες

  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται με το Έντυπο Γνωστοποίησης κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα σχετικά δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021. Ο κωδικός που θα πάρει η δραστηριότητα μετά την γνωστοποίηση από τις Περιφερειακές ενότητες θα εισαχθεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφείς Αποτελεσμάτων (Μ.Η.Σ.Κ.Α.)

  ID: 926817

  Name: Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, υποκαταστημάτων αυτών