Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή (φυσικών προσώπων): (α) κτιρίων, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΠαρέχεται μόνο ψηφιακά
Ψηφιακά σημεία παροχήςΕνιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 50
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκδώσει κωδικούς (username και password) ώστε να μπορει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (https://www.buildingcert.gr/) την αίτησή του.
Σχετικός σύνδεσμος

Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 54, σε εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (άρθρο 52, ν. 4409/2016).

Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες θα προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.

Παράβολα / Τέλη

 • Εγγραφή Ενεργειακού Επιθεωρητή
  Κωδικός παραβόλου
  2254
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

  Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή Α Β και Γ Τάξης (Φυσικών Προσώπων): Α) Κτιρίων, Β) Συστημάτων Θέρμανσης και Γ) Συστημάτων Κλιματισμού
  Τι θα χρειαστείτε
  1Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  2Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερομένου επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησηςΥπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  3Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών-Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών-Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων - Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών- Κυρώσεις - Κατάργηση ΚΥΑ 366/2011 Τροποποιήσεις: - Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/2020) αρ. 49 – Κατάργηση της παρ. 4 και Τροποποίηση της παρ. 11 του αρ. 56 του ν. 4409/2016 (Κυρώσεις) - Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/2016) παρ. 2 αρ. 22 – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 55 του ν. 4409/2016 (Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  981585
  Κωδικός NACE
  71.12
  Περιγραφή NACE
  Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο Διοικητική Προσφυγή
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι του απαγορεύουν την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

  Άλλες Πληροφορίες

  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  ID: 981585

  Name: Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή