Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ31)

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε γνωστοποίηση λειτουργίας, παύση λειτουργίας και μεταβολή στοιχείων της αρχικής γνωστοποίησης Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οργανισμούς του δημοσίου τομέα με αντικείμενο την επαγγελματική κατάρτιση και ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Περιφερειακές ενότητες,
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)Notify Business
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 50
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Νόμιμη Σύσταση και νόμιμη εκπροσώπηση (για νομικά πρόσωπα) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Για νομικά πρόσωπα, οργανισμούς δημόσιου τομέα και ομοσπονδίες ιδιοκτητών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης λεωφορείων ή φορτηγών, θα πρέπει στους σκοπούς τους να περιλαμβάνεται η επαγγελματική κατάρτιση.

Πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων για το χώρο της σχολής: α) οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι υγιεινής να είναι χώροι κύριας χρήσης, β) να διευθετείται σε έναν ή περισσότερους ορόφους του ίδιου κτιρίου, γ) να έχει επαρκή και άμεσο φυσικό αλλά και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό, επαρκή και άμεσο φυσικό αερισμό και θέρμανση, δ) να διαθέτει τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας και χώρους υγιεινής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Το ελάχιστο εμβαδόν (χωρίς την τοιχοποιία) κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 15τμ. Η δυναμικότητα κάθε αίθουσας διδασκαλίας προκύπτει από τη σχέση 2 τμ ανά εκπαιδευόμενο, ε) να έχει ελάχιστο συνολικό εμβαδόν 60τμ. στ) να παρέχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ζ) να πληροί τις απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας, για τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ που στεγάζονται σε κτίρια, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του πδ 41/2018 (Α 80) ή του πδ 71/1988 (Α 32), καθώς και τις απαιτήσεις ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α 26).

Ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση αλλά τηρεί στον χώρο λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης και τυχόν μεταβολών αυτής.

Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και μέσα για την πρακτική εκπαίδευση, τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον: α) ένας πίνακας, β) ένα σύστημα προβολής, γ) ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με πρόσβαση στο διαδίκτυο, δ) ένας φορητός πυροσβεστήρας για τις κατηγορίες ευφλεκτότητας A, B και C, ελάχιστης χωρητικότητας 2 kg ξηράς κόνεως, ε) εξοπλισμός, σύμφωνα με το τμήμα 8.1.5 της Συμφωνίας ADR και στ) κυτίο πρώτων βοηθειών και εξοπλισμός προσομοίωσης ΚΑΡΠΑ (CPR)

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο για αρχική γνωστοποίηση και για μεταβολή του τόπου άσκησης δραστηριότητας. Έως την ενεργοποίηση του e-παραβόλου, το παράβολο για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) και το διπλότυπο είσπραξης υποβάλλεται μαζί με τη γνωστοποίηση ως αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου. Για το e-παράβολο: Στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/elektroniko-parabolo-e-parabolo Χορήγηση παραβόλου και επιλογή "Φορέας Δημοσίου...": Υποδομών και Μεταφορών/Γνωστοποίηση, "Κατηγορία παραβόλου": Διάφορες Κατηγορίες και κατάλληλη επιλογή Περιφέρειας
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

  Γνωστοποίηση Έναρξης/Μεταβολής/Παύσης Λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ΣΕΚΟΟΜΕΕ
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίαςΑποδεικτικό
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  2Έγγραφα από τα οποία προκύπτει ανάλογα με τον τύπο του νομικού προσώπου η σύσταση, ο σκοπός και η νόμιμη εκπροσώπηση.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του Δημοσίου
  3Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  4Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΝΠΙΔΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  5Μελέτη παθητικής πυροπροστασίαςΣχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  6Υπεύθυνη Δήλωση για κανονισμό πολυώροφου κτιρίου.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  7Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης του Διευθυντή Σπουδών από το όποιο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α 26).Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  8Αποδεικτικό καταβολής αντιτίμου παραβόλου.Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
  9Αντίγραφο ισχύοντος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές όλων των κλάσεων του Διευθυντή Σπουδών της ΣΕΚΟΟΜΕΕ.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Διαδικασία γνωστοποίησης, μεταβολής γνωστοποίησης και αλλαγής φορέα δραστηριότητας Τροποποίηση: ν. 4796/2021 (Α΄ 63), άρθρο 8, τροποποίηση ν. 4442/2016 - Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Σε ισχύ μόνο το Άρθρο 4: Παράβολο εξετάσεων
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διαδικασία, περιεχόμενο, δικαιολογητικά, παράβολο, κυρώσεις για τη γνωστοποίηση ΣΕΚΟΟΜΕΕ
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προδιαγραφές λειτουργίας σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, διαδικασία κατάρτισης, εξέτασης και πιστοποίησης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  118431
  Κωδικός NACE
  85.32
  Περιγραφή NACE
  Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

  Άλλες Πληροφορίες

  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Γνωστοποίηση υποβάλλεται: α) για την έναρξη λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ (αρχική γνωστοποίηση), β) πριν την επιδιωκόμενη μεταβολή των στοιχείων της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας (γνωστοποίηση μεταβολής), γ) σε περίπτωση παύσης λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται (γνωστοποίηση παύσης). Στην περίπτωση μεταβολής λειτουργίας, συμπληρώνονται στη γνωστοποίηση τα στοιχεία που μεταβάλλονται. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης δραστηριότητας, απαιτείται νέα γνωστοποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής που αφορά σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, ο παλαιός και ο νέος φορέας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με το φορέα της δραστηριότητας. Με εξαίρεση το δικαιολογητικό "νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων", τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν. Στις περιπτώσεις παύσης λειτουργίας, αλλαγής φορέα και μεταβολής άλλου στοιχείου, εκτός της αλλαγής του τόπου άσκησης δραστηριότητας, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου. Στο χώρο λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ τηρούνται τα σχετικά δικαιολογητικά.

  ID: 118431

  Name: Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)