Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη εμπορίας λιπασμάτων Τύπου Α και Β και την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων. Απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εμπορεύονται λιπάσματα: (A) στον τελικό χρήστη (Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Α΄), ή (B) χονδρικώς και λιανικώς (Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Β΄). Εξαιρέσεις: Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν έναρξη αναγγελίας για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ (άρθρο 6 Υπουργικής Απόφασης 9748/2012) τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που ασκούν εμπορία λιπασμάτων, αποκλειστικά και μόνο σε ερασιτέχνες καλλιεργητές και σε μικροσυσκευασίες κατά κατηγορία λιπάσματος, όπως ορίζεται ακολούθως: (α) Λιπάσματα στερεά, ανόργανα και οργανικά, απλά ή σύνθετα ή μικτά των τριών (3) κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων, εμπλουτισμένα ή μη με ιχνοστοιχεία, καθώς και μίγματα αυτών, μέχρι δύο (2) κιλά. (β) Υδατοδιαλυτά - κρυσταλλικά και υγρά λιπάσματα των κύριων και δευτερευόντων στοιχείων, μέχρι 0,5 κιλά ή λίτρα. (γ) Ιχνοστοιχεία απλά ή μίγματα αυτών οποιασδήποτε μορφής μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά, και (δ) Λιπάσματα των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) στα οποία προστίθενται ασβέστιο (Ca), φυτορμόνες, ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες και άλλες παρόμοιες ουσίες, μέχρι 250 γραμμάρια ή κυβικά εκατοστά. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Περιφερειών
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 586.94 - 3521.64
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Σε κάθε σημείο εμπορίας λιπασμάτων να απασχολείται, όλες τις ώρες και ημέρες λειτουργίας αυτού, υπεύθυνος επιστήμονας για εκτίμηση αναγκών και για παροχή οδηγιών. Όταν ο αναγγέλλων, φυσικό πρόσωπο, πληροί τις προϋποθέσεις του υπεύθυνου επιστήμονα, δύναται να ορίζεται ο ίδιος υπεύθυνος επιστήμονας ενός σημείου εμπορίας και δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί τη δημιουργία περισσότερων του ενός καταστημάτων εμπορίας λιπασμάτων, υποχρεούται να απασχολεί ως υπεύθυνους επιστήμονες σε αυτά, προσωπικό με τα απαραίτητα προσόντα. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δύνανται να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, υπεύθυνο για την πώληση λιπασμάτων.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει: αα) να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή Δασολόγου του πανεπιστημιακού τομέα ή ββ) να κατέχει πτυχίο άλλων κλάδων του πανεπιστημιακού τομέα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στους τομείς της εδαφολογίας - θρέψης φυτών ή γγ) να κατέχει πτυχίο των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων του τεχνολογικού τομέα, της ημεδαπής ή να κατέχει πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε., ή δδ) να είναι ισότιμα εκπαιδευμένος στην εμπορία λιπασμάτων, όπως αυτό ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 145/2014 που εκδόθηκε σύμφωνα με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Ε.10 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

Να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των λιπασμάτων και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η επιχείρηση να κατέχει άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στις περιπτώσεις που απαιτείται, ήτοι αν η επιχείρηση παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί λιπάσματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε επιχείρηση εμπορίας λιπασμάτων αναρτά στην είσοδο και σε εμφανές σημείο μέσα στο κατάστημα, πινακίδα πλαστική ή μεταλλική, διαστάσεων τουλάχιστον 20 εκατοστόμετρα η μία και 30 εκατοστόμετρα η άλλη, όπου θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα και οι ημέρες απασχόλησής του στην επιχείρηση.

Παράβολα / Τέλη

 • Α΄ Εμπορίας λιπασμάτων
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
  Σύνδεσμος παραβόλου
 • Β΄ Εμπορίας λιπασμάτων
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
  Σύνδεσμος παραβόλου

Τι θα χρειαστείτε

  Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β (Φυσικό/Νομικό πρόσωπο), Τύπου Α: Πώληση αποκλειστικά στον τελικό χρήστη Τύπου Β: Πώληση σε επιχειρήσεις εμπορίας τύπου Α και Β και στον τελικό χρήστη
  Τι θα χρειαστείτε
  1Για την απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα σε κάθε σημείο εμπορίας λιπασμάτων: (α) Αντίγραφο Βεβαίωσης εργοδότη ή Αντίγραφο πρόσφατης αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα, με το αντίγραφο αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής στον e-ΕΦΚΑ. (β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υπεύθυνου επιστήμονα περί απασχόλησής του. Σε περίπτωση που ο αιτών (ενδιαφερόμενος) είναι και ο υπεύθυνος επιστήμονας, τότε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί απασχόλησης στην επιχείρησή του, (γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει το προβλεπόμενο επιστημονικό προσωπικό. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν ορίζεται σε καταστατικό (ΑΕ, ΕΑΣ & Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί), προσκομίζεται ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (η θητεία του οποίου πρέπει να είναι σε ισχύ) που ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο ή το ΦΕΚ, όπου έχει δημοσιευθεί το πρακτικό.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Αντίγραφο βεβαίωσης άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ για τους γεωπόνους και δασολόγους ή αντίγραφο πτυχίου για το επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης των λιπασμάτων και τήρησης των όρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ, από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Άδεια
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι η επιχείρηση δεν παράγει, δεν συσκευάζει, δεν αναμιγνύει ούτε τυποποιεί λιπάσματα και ασχολείται μόνο με την εμπορία αυτών.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας (για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής) με όλες τις τροποποιήσεις του ή το ΦΕΚ όπου αυτό έχει δημοσιευθεί. Πιστοποιητικό από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος στη βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων εμπορίας λιπασμάτων.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Περί Λιπασμάτων
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση του ν. 1565/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Άδειες εμπορίας, κυκλοφορίας και εισαγωγής λιπασμάτων).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση ν. 1565/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση του ν. 1565/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων). Λοιπές Τροποποιήσεις του ν. 1565/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Κατάργηση παρ. 7 άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση του ν. 1565/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 1565/1985 (Εμπορία και εισαγωγή λιπασμάτων).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση ν. 1565/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 307752/2010.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 307752/2010.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αντικατάσταση άρθρου 2 της ΥΑ 9748/100747/2012 (Προϋποθέσεις έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β). Προσθήκη άρθρου 2Α της ΥΑ 9748/100747/2012 (Εκπαιδευμένο προσωπικό για την εμπορία λιπασμάτων). Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 3 της ΥΑ 9748/100747/2012 (Εκ νέου υποβολή αναγγελίας σε περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 3 της ΥΑ 9748/100747/2012 (Ισχύς Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αναπροσαρμογή παραβόλων εμπορίας λιπασμάτων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουµένων φυτικών ειδών και λιπασµάτων.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  288682
  Κωδικός NACE
  47.76
  Περιγραφή NACE
  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011). Ο ενδιαφερόμενος στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης αρχή (παρ. 4 άρθρο 10 ν. 3230/2004).

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Αφορά στους ΚΑΔ: Ζ.47.76.78 Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Ζ.46.75.11 Χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων

  ID: 288682

  Name: Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α ή Β