Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση της επέκτασης ή της μεταφοράς γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση / Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της οικείας Περιφέρειας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 200
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Στο νέο κτίριο, πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την εγκατάσταση: - Ο συνολικός χώρος του γυμναστηρίου / αθλητικής σχολής: α) να είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 100τ.μ, μη συμπεριλαμβανομένων υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων και βοηθητικών χώρων (αποθηκευτικοί, ανελκυστήρας, λεβητοστάσιο κλπ.) και β) διαθέτει την απαραίτητη στατική επάρκεια. - Ο συνολικός ωφέλιμος χώρος που χρησιμοποιείται από τους εκγυμναζόμενους προς εκγύμναση ή εκμάθηση αθλήματος είναι εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου των 70 τ.μ. - Το ελάχιστο ύψος κάθε χώρου είναι 2,6 μ. - Ελάχιστη επιφάνεια ωφέλιμου χώρου ανά γυμναζόμενο είναι 5 τ.μ. - Το κτίριο διαθέτουν τουλάχιστον 2 χώρους αποδυτηρίων με πρόβλεψη για την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων και με ελάχιστη επιφάνεια τα 50τ.εκ. ανά εκγυμναζόμενο. - Η άθληση ή άσκηση των εκγυμναζόμενων δεν πραγματοποιείται σε υπόγειους χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί από τις διατάξεις του Γενικού οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ). - Η λειτουργία του γυμναστηρίου δεν παράγει ηχητικές εκπομπές και δεν δημιουργεί οχλήσεις στους περιοίκους. - Υπάρχει λουτρό με τουλάχιστον 2 καταιωνιστήρες ζεστού και κρύου νερού για κάθε αποδυτήριο. - Ύπαρξη υδραυλικής εγκατάστασης καθαρισμού και αποχέτευσης των αποχωρητηρίων καθώς και λεκάνες υγιεινής. - Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. - Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1.70 μ. - Ανθεκτική και αντιολισθητική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων, πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα. - Ένας τουλάχιστον νιπτήρας ανά δύο αποχωρητήρια. - Λειτουργία 2 αποχωρητηρίων (ενός ανδρών και ενός γυναικών) για τους εκγυμναζόμενους για δυναμικότητα μέχρι 80 εκγυμναζόμενους και λειτουργία ενός πρόσθετου αποχωρητηρίου για κάθε επιπλέον 40 εκγυμναζόμενους.

Το νέο κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό.

Το νέο κτίριο διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Εφόσον δεν διαθέτει βεβαιώνεται ότι εντός 30 ημερών από τη λειτουργία του/της θα πραγματοποιηθούν όλες απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να χορηγηθεί το σχετικό πιστοποιητικό από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Το γυμναστήριο ή η αθλητική σχολή στεγάζεται σε ενιαίο χώρο, ο οποίος είναι ιδιόκτητος / έχει μισθωθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεων εφόσον απαιτούνται από την αθλητική ομοσπονδία.

Αναφορικά με τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο (για περιπτώσεις Ν.Π.Ι.Δ.): - Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. - Να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί. - Να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων. - Να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχής. - Να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα - περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν. 2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239). - Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, καθώς και το Ν.Π.Ι.Δ. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο.

Ο Διευθυντής του Γυμναστηρίου / Αθλητικής Σχολής: α) είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του εσωτερικού κανονισμού και για τον έλεγχο της τήρησης όλων των προδιαγραφών που αναφέρονται στον εσωτερικό κανονισμό, καθώς και στις κείμενες διατάξεις και απαιτείται, και β) απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και δεν θα εργάζεται σε περισσότερα από ένα γυμναστήρια ή αθλητικές σχολές. Επιπλέον, απαιτείται: γ) να είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ, δ) να διαθέτει τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης, ε) να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου ΟΤΑ, ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ, στ) να μην έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί σε δίκη με αμετάκλητο βούλευμα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπορία, κατοχή και χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν το παράπτωμα έχει παραγραφεί, ζ) να μην έχει λόγω καταδίκης στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, η) να μην τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό επικουρική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή υπό συνδυασμό των δύο προηγούμενων, λόγω πνευματικής ή ψυχικής διαταραχή, θ) να μην έχει καταδικαστεί για τα ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα περί φαρμακοδιέγερσης σύμφωνα με τα άρθρα 128 Ζ και 128 Θ και 130 ν. 2725/1999, όπως τα τρία άρθρα προστέθηκαν αντιστοίχως, με τα άρθρα 58, 59 και 60 του ν. 3057/2002 (Α΄239).

Το Γυμναστήριο ή η Αθλητική Σχολή να απασχολεί ως διδάσκοντες, εκπαιδευτές, γυμναστές και προπονητές κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ, ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού ΑΕΙ, ή κατόχους αδείας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.

Για τις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων απαιτείται η πρόσληψη πτυχιούχου διαιτολόγου ή ειδικού διατροφολόγου ή ειδικού αθλητικού επιστήμονα με ειδίκευση στην αθλητική διατροφή.

Το διοικητικό / βοηθητικό προσωπικό του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής θα είναι ανάλογο της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του αριθμού των εκγυμναζόμενων.

Αποκλειστικός σκοπός του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και άθλησης ή εκμάθησης και καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος (προκύπτει από το καταστατικό).

Για τις περιπτώσεις που στο Γυμναστήριο ή στην Αθλητική Σχολή λειτουργεί κυλικείο, να υπάρχει σχετική άδεια λειτουργίας.

Για τους εκγυμναζόμενους κάτω των 18 ετών θα απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Εντός του χώρου του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής να μην διατίθενται προς πώληση βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής.

Για την εγγραφή στο Γυμναστήριο ή την Αθλητική Σχολή, καθώς και για την κατ’ έτος ανανέωση της εγγραφής θα τηρείται ειδική κάρτα, στην οποία θα βεβαιώνεται από ιατρό ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκγυμνάζεται στο διδασκόμενο άθλημα. Οι υπεύθυνοι του γυμναστηρίου θα επιδεικνύουν τις κάρτες των εκγυμναζόμενων κατά τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή Πιστοποίησης και Ελέγχου του α. 9 του ΠΔ 219/2006.

Στο Γυμναστήριο ή στην Αθλητική Σχολή υπάρχει φαρμακείο πρώτων βοηθειών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο βοήθημα για την αντιμετώπιση τραυματισμών.

Με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου ή της Αθλητικής Σχολής έχει δηλωθεί η έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.

Το Γυμναστήριο λειτουργεί εντός των νόμιμων ωρών λειτουργίας ήτοι καθημερινά και Σάββατο από 06.00 έως 24.00 και Κυριακή 10.00 -24.00.

Παράβολα / Τέλη

 • Ιδιωτικού γυμναστηρίου ή αθλητικής σχολής (για την υποβολη της γνωστοποίησης κατατίθεται αποδεικτικό καταβολής παραβόλου) - σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό EKE.
  Κωδικός παραβόλου
  1418
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

  Γνωστοποίηση Μεταφοράς - Επέκτασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε Νέο Κτίριο
  Τι θα χρειαστείτε
  1Υπεύθυνη Δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το νέο κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Για την ταυτοποίηση/νομιμοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επιδεικνύονται στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, - από τον νόμιμο εκπρόσωπο των νομικών προσώπων: πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νόμιμου εκπροσώπησης της εταιρείας ή - από το φυσικό πρόσωπο: φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του ν. 731/2008).Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Επίδειξη από τον αιτούνταΚατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Οικοδομική άδεια του νέου κτιρίου - Αρχιτεκτονικές κατόψεις - Τομές.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου ηλεκτρολόγου με την οποία δηλώνεται ότι το νέο κτίριο διαθέτει ασφαλή και ακίνδυνη ηλεκτρολογική εγκατάσταση και πλήρη εξαερισμό, συνοδευόμενες από το Παράρτημα Β’ (Μέρος Α’ και Β’) του Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221).Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Τίτλοι ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο ΣυμβόλαιοΤίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε ομοσπονδία κατά περίπτωση, για την πλήρωση ειδικών κτιριακών προϋποθέσεωνΣυμπληρωματικά δικαιολογητικά
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Πιστοποιητικό ενεργητικής πυρασφάλειας.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  9Ασφαλιστική ενημερότητα.Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  10Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ιδιοκτήτη και του διευθυντή του γυμναστηρίου.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  11Αντίγραφο του Πτυχίου ΤΕΦΑΑ του Διευθυντή του γυμναστηρίου, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ Βεβαίωση εργοδότη, βεβαίωση ενσήμων ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο Διευθυντής του γυμναστηρίου/ της αθλητικής σχολής διαθέτει με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων μαζικής ή ατομικής μάθησης ή εκγύμνασης. ΑΠΔ που τεκμηριώνουν την απασχόληση του Διευθυντή για πλήρες ωράριο. Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή γυμναστηρίου για τις προϋποθέσεις υπ’αριθμ. 10γ-10θ.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  12Αντίγραφα Πτυχίων των διδασκόντων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή Αντίγραφο Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τον αρμόδιο κρατικό φορέα.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  13Σύμβαση εργασίας και Αντίγραφα σχετικών Πτυχίων και αν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, έχουν αναγνωρισθεί από το ΣΑΕΙ ή το ΔΟΑΤΑΠ για τον διαιτολόγο ή ειδικό διατροφολόγο ή ειδικό αθλητικό επιστήμονα (εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες που αφορούν σύνταξη και παρακολούθηση διατροφικών προγραμμάτων).Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  14Αποδεικτικά πρόσληψης και απασχόλησης προσωπικού (ΑΠΔ κλπ.) διοικητικού/ βοηθητικού προσωπικού του γυμναστηρίου/ αθλητικής σχολής.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  15Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού ή του ΦΕΚ (αν το καταστατικό δημοσιεύεται). Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου, με την οποία ορίζεται εκπρόσωπός της έναντι του Περιφερειάρχη Πιστοποιητικό περί μη λύσης, Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής όπου προκύπτει το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  16Εσωτερικός ΚανονισμόςΚανονισμός λειτουργίας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  17Ειδική άδεια κυλικείου στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αθλητικής σχολής (εφόσον υπάρχει).Άδεια
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  18Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος στην οικεία Δ.Ο.Υ.Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  19Ειδική κάρτα εγγραφής στο γυμναστήριο των ενδιαφερομένων και ετήσια ιατρική βεβαίωση κάθε ενδιαφερομένουΠίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  20Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  21Φαρμακείο πρώτων βοηθειώνΣυμπληρωματικά δικαιολογητικά
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  22Φορολογική Ενημερότητα.Φορολογική ενημερότητα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της παρ. Δ του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Παρεχόμενες υπηρεσίες.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 - Άδεια λειτουργίας και Παρεχόμενες υπηρεσίες.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού−Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  781838
  Κωδικός NACE
  93.13
  Περιγραφή NACE
  Εγκαταστάσεις γυμναστικής

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Με την κατάθεση των δικαιολογητικών παρέχεται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που επέχει θέση άδειας μεταφοράς / επέκτασης Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο.

  ID: 781838

  Name: Γνωστοποίηση Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο