Scroll to top
cross-border stamp image

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Συνεδριακά κέντρα και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
, Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 1.72
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Να έχει εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της 23908/1991 (Β΄ 208 και Β΄ 298).

Πλήρωση των προϋποθέσεων πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις

Ύπαρξη της κατάλληλης έκτασης - ιδιοκτησίας ή παραχώρηση χρήσης (για χορήγηση της έγκρισης καταλληλότητας της έκτασης).

Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, το ΕΣΛ εκδίδεται στο όνομα του Νομικού Προσώπου και η εν λόγω προϋπόθεση καλύπτεται από αντίγραφο ποινικού μητρώου του κατά περίπτωση νόμιμου εκπρόσωπου που την υποβάλλει.

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Επαρκής ηχομόνωση - ηχοπροστασία: οι αίθουσες συνεδριακών κέντρων, από πλευράς ηχοπροστασίας και ηχομονώσεως υπάγονται στην κατηγορία Α "υψηλής ακουστικής άνεσης" του άρθρου 12 του κτιριοδομικού κανονισμού (Υ.Α. 3046 304 ΦΕΚ 59/Δ/3.2.89) και η κατασκευή τους ακολουθεί τα κριτήρια των χώρων "συναθροίσεων". (Κ.Υ.Α 23908/1991, αρ.6, παρ. 6.2)

Καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.

Ύπαρξη άδειας οικοδομής.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου €1,47/εγκεκριμένη θέση συνέδρου, το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 26180 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζης
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Παράβολο υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ €0,25/εγκεκριμένη θέση συνέδρου, το οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 της Εθνικής Τράπεζας.
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Στην πιο πάνω αίτηση δηλώνεται επίσης: α) ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος, και β) η εφαρμογή των εγκεκριμένων από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονικών σχεδίων, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική οικοδομική άδεια.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Συνεδριακού Κέντρου
Τι θα χρειαστείτε
1Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
2Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
3Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή ισοδύναμο έγγραφο για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.. Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη κήρυξη σε πτώχευση.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
4Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον η επιχείρηση ασκείται σε μισθωμένο ακίνητο.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της ΕΕ από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
6Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Εγκεκριμένη μελέτη ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας και ακουστικής των αιθουσών και του πρωτοκόλλου μετρήσεων από εξειδικευμένα συνεργεία (σύμφωνα με τον εν ισχύ κτιριοδομικό κανονισμό).Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού ότι η μελέτη ηχομόνωσης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον ισχύοντα κτιριοδομικό κανονισμό.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος από την Υπηρεσία Υγείας του οικείου Ο.Τ.Α.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
10Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του κέντρου, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
11Οικοδομική Άδεια η οποία εκδίδεται από την υπηρεσία Πολεοδομίας του οικείου Ο.Τ.Α.Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
12Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος (περιλαμβάνεται στην Αίτηση) και του μηχανικού ότι το ακίνητο έχει ανεγερθεί και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου και δεν υπάρχουν αποκλίσεις από την οικοδομική άδεια.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού Τροποποιήσεις: - ν. 4688/2020 (Α΄ 101) παρ. 3 άρθρο 51- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4179/2013 (Α΄ 175) άρθρο 14 – Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82) άρθρο 148 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες / στελέχωση πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4030/2011 (Α΄ 249) άρθρο 46 - Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες πολεοδομικού γραφείου ΕΥΠΑΤΕ).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων. Η εν λόγω Απόφαση τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1621/19.01.2011 (Β΄ 29) και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση (ΑΝ)Τ/2738/2001 (Β΄ 530).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004. Τροποποιήσεις: - ν. 4582/2018 (Α΄ 208) - επεκτείνει την ισχύ της Κ.Υ.Α 23908/1991 για την υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων της εκάστοτε αναπτυξιακής νομοθεσίας, καθώς και για την ανέγερση εγκαταστάσεων χωρίς υπαγωγή σε καθεστώς κινήτρων - ν. 4254/2014 (Α΄ 85) άρθρο 1, παρ. ΣΤ – Τροποποίηση άρθρου 1 Κ.Υ.Α 23908/1991 (κατάργηση έγκρισης σκοπιμότητας, προδιαγραφές) - Υ.Α. 11280/2006 (Β΄ 1444) - Τροποποίηση Κ.Υ.Α 23908/1991 (προδιαγραφές) - Υ.Α. Τ/7681/2003 (Β΄ 1040) - Τροποποίηση άρθρου 1 Κ.Υ.Α 23908/1991 (προδιαγραφές).
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
924051
Κωδικός NACE
82.3
Περιγραφή NACE
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Δικαστική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας (50 ημέρες), θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερόμενου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 924051

Name: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων