Scroll to top
cross-border stamp image

Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών κατασκευαστή κλειδιών και επισκευαστή κλειδαριών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα
Ψηφιακά σημεία παροχήςΨηφιακές υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Νόμιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., νόμιμη άσκηση δραστηριότητας και μη απαγόρευση (έστω και προσωρινής) η άσκησή της κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το Κράτος Μέλος εγκατάστασης, ενασχόληση του ενδιαφερομένου με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία δηλώνει ότι θα παράσχει. Για τα Νομικά Πρόσωπα: το συγκεκριμένο δικαιολογητικό κατατίθεται και για κάθε εκπρόσωπο ή υπάλληλο της εταιρίας που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να: - έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, παραβίασης του απόρρητου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας - δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και για παραβάσεις των Νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, περί όπλων και εκρηκτικών υλών και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου - έχουν αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους, δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους, - τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση, Στη περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, κατατίθεται και για κάθε εκπρόσωπο ή υπάλληλο της εταιρίας που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, το συγκεκριμένο δικαιολογητικό κατατίθεται και για κάθε εκπρόσωπο ή υπάλληλο της εταιρίας που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) του ενδιαφερόμενου.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία του ενδιαφερόμενου: - Προσωπικά στοιχεία (Φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ΑΦΜ, Νομικό πρόσωπο: Επωνυμία, διακριτός τίτλος – εφόσον υπάρχει, έδρα, μορφή και ΑΦΜ). - Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο – σταθερό και κινητό, fax, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση). - Επαγγελματικά στοιχεία (κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης, επάγγελμα – δραστηριότητα που ασκεί στον τόπο εγκατάστασης και επάγγελμα - δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά – περιοριστικά στην Ελληνική επικράτεια). - Ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη – προαιρετικά - (επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας, αριθμός ασφαλιστήριου συμβολαίου και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης). - Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία (αν είναι η πρώτη φορά που παρέχει προσωρινά και σε περιστασιακή βάση στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του ή το διάστημα που τις παρείχε στο παρελθόν). - Την προσωρινή - περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας (τόπος ή τόποι παροχής της υπηρεσίας, ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας και τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, αναφέρονται επιπλέον των ανωτέρω και τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ΑΦΜ).
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους Ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών και Συναφή Θέματα
Τι θα χρειαστείτε
1Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νόμιμη εγκατάσταση σε αυτό και περί νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου με τη δραστηριότητα.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως ή ανάλογο πιστοποιητικό από το Κράτος προέλευσης ή (ελλείψει ποινικού μητρώου) ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, όπου προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη που δεν υφίσταται ένορκη βεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
4Μεταφρασμένη στα ελληνικά υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75).Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο έγγραφο στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης ή από το κράτος καταγωγής (στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει διαφορετική ιθαγένεια από την Χώρα εγκατάστασής της εταιρείας).Πιστοποιητικά δικαστηρίων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), θεωρημένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ., οι διαχειριστές ή εκπρόσωποι αυτής.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διαδικασιών αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για τους ασκούντες το επάγγελμα των (i) κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και (ii) αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδιών και συναφή θέματα - Προϋποθέσεις, βήματα διαδικασίας, έλεγχοι (Τροποποίηση Αστυνομικής Διάταξης 9/2000).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Υποχρεώσεις κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα (Απαιτούμενα δικαιολογητικά, τηρούμενα στοιχεία, υποχρεώσεις κατόχων αδειών).
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
775884
Κωδικός NACE
95.29
Περιγραφή NACE
Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Διασυνοριακά

Παρατηρήσεις

Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

ID: 775884

Name: Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών