Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Λειτουργίας Ναυλομεσιτικού Γραφείου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία λειτουργίας ναυλομεσιτικού γραφείου.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 307.2
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

Ο αιτών δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

Ο αιτών πρέπει να κατέχει ή να μισθώνει γραφειακή εγκατάσταση.

Κατάθεση Εγγυητικής επιστολής υπέρ Δημοσίου από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..

Παράβολα / Τέλη

 • Ναυλομεσιτικά Γραφεία. Παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ στον κωδικό ΑΛΕ 1450189001 υπέρ Ελληνικού Δημοσίου, πλέον 2% «λοιπών τελών χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001 και 0,4% «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου» στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Εναλλακτικά, η έκδοση του παραβόλου δύναται να περατωθεί και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-paravolo με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου, στον κωδικό παραβόλου 5717, ενώ το χρηματικό ποσό του παραβόλου δύναται να εξοφληθεί είτε σε ταμείο καταστήματος τραπεζικού ιδρύματος είτε μέσω web -banking.
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Στον κωδικό ΑΛΕ 1110489001, 2% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «λοιπών τελών χαρτοσήμου»
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Χαρτόσημο
 • Στον κωδικό ΑΛΕ 1110403001, 0,4% επί του ποσού του παραβόλου, υπό τον τίτλο «πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου»
  Κωδικός παραβόλου
  3
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Χαρτόσημο
 • Εγγυητική επιστολή Τρόπος πληρωμής: Ταμείο Τραπέζης, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και Ασφαλιστικές Εταιρείες
  Κωδικός παραβόλου
  4
  Τρόπος Πληρωμής
  Ασφαλιστικές ΕταιρίεςΤαμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΤαμείο τραπέζης
  Είδος κόστους
  Εγγυητική επιστολή

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπ’ αριθμ. 798/13.1.2012 κ.υ.α. (Β 19)
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Τα νομίμως λειτουργούντα ναυλομεσιτικά γραφεία μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για τη νόμιμη λειτουργία αυτών, απαιτείται Βεβαίωση Συνδρομής νόμιμων Προϋποθέσεων, η οποία χορηγείται από την οικεία Π.Υ.Τ. του Υπουργείου Τουρισμού, κατόπιν σχετικής αιτήσεως (Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, βλ. ανωτέρω) και υποβολής των δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 798/13.1.2012 κ.υ.α. (Β 19)
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αναγγελία Λειτουργίας Ναυλομεσιτικού Γραφείου
Τι θα χρειαστείτε
1Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.393/1976 (Α 199), το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) του Υπουργείου Τουρισμού κάθε πέντε χρόνια. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτού, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (ΒΣΝΠ) αφαιρείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του Υπουργείου ΤουρισμούΑντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Το πιστοποιητικό αυτό κατήργησε 25 διαφορετικά δικαστικά πιστοποιητικά.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
3Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Εγγυητική επιστολή ύψους 6.000€ πενταετούς διάρκειας υπέρ Ελληνικού Δημοσίου / Υπουργείου Τουρισμού ή ισόποσες εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.Πιστοποιητικά δικαστηρίων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
6Νομιμοποιητικά έγγραφα περί νομίμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
7Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμης Εταιρείας (ΟΕ), Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ).Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Εγγραφή ΜΗ.Τ.Ε.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού - Αρμοδιότητα Π.Υ.Τ. για την υλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς. Τροποποίηση: - ν. 4506/2017 (Α΄ 191) παρ. 2 άρθρο 5 -Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 2 άρθρου 20 του Π.Δ. 127/2017.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων− Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 798/13−1−2012 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ναυλομεσιτικών γραφείων − Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α ́ 63)» (ΦΕΚ Β ́ 19).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
690941
Κωδικός NACE
79.11
Περιγραφή NACE
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί απάντηση στην προβλεπόμενη προθεσμία των 15 ημέρων, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρά αποδεκτή (σιωπηρή έγκριση) και έχει εκδοθεί η άδεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010). Ο αιτών, στην προαναφερόμενη περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 690941

Name: Αναγγελία Λειτουργίας Ναυλομεσιτικού Γραφείου