Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας. Για όλα τα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση. Ο Χημικός Ναυτιλίας είναι ο κάτοχος της ειδικής άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια. Απευθύνεται σε πολίτες.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
, Χημικές Υπηρεσίες
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 177
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ειδικότητα Χημικού ή Χημικού Μηχανικού.

Κατάρτιση σε γενικές αρχές ασφάλειας δεξαµενοπλοίων και άλλων πλοίων, γενικές γνώσεις επικίνδυνων φορτίων, µετρήσεις αερίων, χρήση εργαστηριακού εξοπλισµού, γνώση του περιεχοµένου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3232/41/1989. - Διαπιστώνεται με προφορική εξέταση και εκδίδεται πρακτικό από την αρμόδια επιτροπή.

Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους σε ελέγχους επικινδύνων αερίων σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. - Ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων, τα οποία θα πρέπει να έχει επιθεωρήσει ο υποψήφιος θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) διαφορετικά μεταξύ τους. Μεταξύ των δεξαμενόπλοιων αυτών τα πέντε (5) θα είναι χημικών φορτίων και το ένα υγραεριοφόρο. - Υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εμπειρίας ενός τουλάχιστον έτους από ναύσταθμο του Πολεμικού Ναυτικού ή από Διϋλιστήρια Πετρελαίου, οφείλουν επιπλέον να έχουν επιθεωρήσει, σε συνεργασία με Χημικό Ναυτιλίας που ήδη έχει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος ή σε ναυπηγοεπισκευαστική βάση, τριάντα (30) τουλάχιστον δεξαμενόπλοια διαφορετικά μεταξύ τους. Από τα δεξαμενόπλοια αυτά τα δυο (2) θα είναι χημικών φορτίων και το ένα υγραεριοφόρο.

Ύπαρξη ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων και πληρότητα και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 5 του Παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 3232/41/1989. Διαπιστώνεται με επιτόπιο έλεγχο από την Χημική Υπηρεσία.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (με την αναγγελία κατατίθεται αντίγραφο διπλοτύπου είσπραξης παραβόλου).
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Χορήγησης Άδειας Χημικού Ναυτιλίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας
Τι θα χρειαστείτε
1Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Χημείας για τους χημικούς ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος TEE για τους χημικούς μηχανικούς. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός ΕΕ, απαιτείται και βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε..Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Βεβαίωση εμπειρίας του υποψηφίου.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης άδειας Χημικού Ναυτιλίας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1β της υπ’ αριθμ. 3011222/318/7.7.92 (ΦΕΚ 477/Β/92) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτιλίας».
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διαδικασία και δικαιολογητικά Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - ΚΥΑ 30/005/267/2011 (Β 1234) -Τροποποίηση παρ. 1β άρθρου 1 της ΚΥΑ 3011222/318/7.7.92 (πιστοποιητικό σπουδών) - KYA 3022115/1230/93/1994 (Β 59) -Τροποποίηση παρ. 4&6 άρθρου 1 της ΚΥΑ 3011222/318/7.7.92 (παράβολο)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Παράρτημα "Έλεγχος επικινδύνων αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα" Άρθρο 4: Χορήγηση και ανάκληση άδειας σε Χημικούς Ναυτιλίας από τη Διεύθυνση Πετροχημικών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Οικονομικών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/ 2011, όπως ισχύει, επί αιτήματος προς γνωμοδότηση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το επάγγελμα του χημικού ναυτιλίας.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Άσκηση επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας κατόπιν εφαρμογής του νόμου 3919/2011‐ Επικαιροποιημένος κατάλογος Χημικών Ναυτιλίας.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
360787
Κωδικός NACE
71.2
Περιγραφή NACE
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική Προσφυγή
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και ότι η αναγγελία έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Προθεσμία διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την επιτυχή ολοκλήρωση της προφορικής εξέτασης και εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει πλήρως και σε καλή λειτουργία τον εξοπλισμό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του Παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 3232/41/1989 (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

ID: 360787

Name: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Ναυτιλίας