Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου) από τους Δήμους (ν. 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 4, περ. 28). Απευθύνεται σε φυσικά, νομικά πρόσωπα καθώς και σε Δήμους.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 150 - 440
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα να στεγάζεται σε ενιαίο κτίριο ή ενιαίο συγκρότημα κτιρίων.

Το κτίριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε 5 αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Ωδείο και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται να στεγαστεί Μουσική Σχολή ή παράρτημα αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει γραφείο και χώρο αναμονής και οι διάδρομοί του να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1m.

Δεν επιτρέπεται οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε χώρους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι κύριας χρήσεως (υπόγεια, αποθήκες, πατάρια, γκαράζ, κτλ).

Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 0,90m. Σε περιπτώσεις παλαιών κτιρίων (π.χ. διατηρητέων) θα υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση από την αρμόδια επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου.

Το μουσικό εκπαιδευτήριο πρέπει να έχει δυο τουλάχιστον τουαλέτες (χωριστά αγοριών και κοριτσιών) που να πληρούν τους όρους υγιεινής. Τα είδη υγιεινής πρέπει να είναι λευκού χρώματος και οι τοίχοι να είναι επενδυμένοι με πλακάκια λευκού χρώματος μέχρι ύψους 1,80m. Πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, καθώς και λαμπτήρες ασφαλείας.

Το εκπαιδευτήριο μπορεί να στεγάζεται και στον τρίτο υπερ το ισόγειο όροφο.

Aπό τις αίθουσες διδασκαλίας, μια τουλάχιστον αίθουσα να έχει εμβαδόν 16 m2 και οι λοιπές τουλάχιστον 10 m2.

To ύψος των αιθουσών να είναι καθαρό 2,80m και η σχέση μήκους προς πλάτος να μην ξεπερνά το 2:1.

Οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται άπλετος τεχνικός φωτισμός, ελεύθερος από σκιές (η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με την υπόδειξη της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων).

Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για διακόσμηση (κουρτίνες, μοκέτες, νάυλον κτλ).

Να υπάρχει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας για παιδιά.

Να υπάρχει έξοδος κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της. Η έξοδος κινδύνου καθορίζεται κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής κτιριολογικού ελέγχου, ανάλογα με με το ύψος του κτιρίου και το δυναμικό του εκπαιδευτηρίου.

Το ελεύθερο ύψος των πατημάτων του κλιμακοστασίου μέχρι τον ουρανό αυτού (ύψος διελεύσεως) σε μονοκατοικίες να μην είναι μικρότερο του 1,80 m και σε πολυκατοικίες μικρότερο των 2m.

Tα κιγκλιδώματα βεραντών και κλιμακοστασίων να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,10 m.

Nα υπάρχει θέρμανση (όχι σόμπες πετρελαίου ή γκαζιού).

Να υπάρχει, όπου είναι απαραίτητο, ηχομόνωση εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου.

Κατά το στάδιο της τελικής αυτοψίας, οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα μουσικά όργανα.

Δεν επιτρέπεται διδασκαλία μαθημάτων σε χώρους του εκπαιδευτηρίου εκτός εκείνων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια.

Να έχει οριστεί η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΜΕΙ). Για την Περιφέρεια Αττικής τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ενώ για τις λοιπές Περιφέρειες της Χώρας με Απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η Επιτροπή αποτελείται από 2 Μηχανικούς (Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό) και 1 Υγειονομικό, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302).

Το φυσικό πρόσωπο ή τα μέλη Δ.Σ. Επιτροπής ή Σωματείου Νομικού Προσώπου, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για λιποταξία ή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Επίσης το φυσικό πρόσωπο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της τυχόν συσταθείσας Επιτροπής προς διοίκηση του Ιδρύματος, δεν πρέπει να είναι μουσικοί (οι ίδιοι ή σύζυγος αυτών ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού), σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση.

Η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ του Ελληνικου Δημοσίου: α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών ή β) για τροποποίηση της αρχικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως προς τον ιδιοκτήτη Ωδείου ή Μουσικής Σχολής. Δεν απαιτείται παράβολο: α) Όταν τροποποιείται η ιδρυτική απόφαση ως προς την επωνυμία Ωδείου, Μουσικής Σχολή ή Παραρτημάτων ή β) Όταν ο αιτούμενος είναι Δήμος.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχής
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Παράβολο υπέρ του Ελληνικου Δημοσίου για τροποποίηση της αρχικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας: α) ως προς τις Σχολές και τα Τμήματα Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παρατημάτων αυτών ή β) ως προς την ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης του Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παρατημάτων αυτών. Δεν απαιτείται παράβολο: α) Όταν τροποποιείται η ιδρυτική απόφαση ως προς την επωνυμία Ωδείου, Μουσικής Σχολή ή Παραρτημάτων ή β) Όταν ο αιτούμενος είναι Δήμος.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχής
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση στον Δήμο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα της ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/2011 (Β΄ 693).
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση κατατίθεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ενώ όταν ο αιτών είναι Δήμος, η αίτηση κατατίθεται από τον νόμιμο Εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) που ιδρύει ο Δήμος.
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άδεια ιδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)
Τι θα χρειαστείτε
1Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
2Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)
3Σε περίπτωση που ο αιτών είναι άρρεν, Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
4Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι: i. απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii. δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, iii δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία, iv. δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας, v. δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, ο ίδιος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού, vi. δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), vii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
5Υπεύθυνη Δήλωση δυο μηχανικών περί στατικής επάρκειας και αντοχής του κτιρίου που θα αξιοποιηθεί ως Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
6Αντίγραφο σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
7Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
8Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου.Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
10Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
11Αντίγραφο αδείας οικοδομής, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (ΣΒΜ) αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, απαιτείται άδεια Ναοδομίας.Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
12Από μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
13Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό Εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν.Άδεια
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦορείς του ΔημοσίουΦυσικά πρόσωπα
14Αντίγραφο καταστατικού του αιτούμενου την ίδρυση νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
15Αντίγραφο της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος σε Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου ή από τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο, εφόσον το νομικό πρόσωπο αποφασίσει ότι το ίδρυμα θα διοικείται από Επιτροπή.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
16Αντίγραφο Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης της ιδρύματος σε τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή Δημότες.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φορείς του Δημοσίου

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλ/κης Εκπ/σεως κ.λ.π..
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προστασία και ανάπτυξη της Κιν/κής Τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.Αρ.Πραξης: ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου .Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας.Αρ. Πραξης:ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
965007
Κωδικός NACE
85.52
Περιγραφή NACE
Πολιτιστική εκπαίδευση
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (για τα Μουσικά Εκπαιδευτήρια της Περιφέρειας Αττικής) μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτευόμενων Φορέων. Το Πρακτικό Αυτοψίας από τη Διενέργεια Κτιριολογικού Ελέγχου εκδίδεται από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.

ID: 965007

Name: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)