Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, που εδρεύει πλησιέστερα στον τόπο που θα λειτουργήσει η σχολή.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΛιμενικές Αρχές
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 306
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Πρέπει να έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του π.δ. 71/2020.

Να διαθέτει χώρο, ο οποίος ναι είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας (όπως το π.δ. 71/2020).

Να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων.

Το φυσικό πρόσωπο-φορέα της δραστηριότητας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου φορέα της δραστηριότητας, καθώς και ο διευθυντής της σχολής, να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.

Ο διευθυντής της σχολής πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους Ε.Ε., στην οποία πρέπει να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της Ε.Ε.

Ο διευθυντής της σχολής και τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, πρέπει να είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Σχολής ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο.

Ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να εκδίδει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Εφόσον ο φορέας δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει στο καταστατικό να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου.

Παράβολα / Τέλη

 • Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης». Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1450113001.
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ).
  Κωδικός παραβόλου
  3
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
  Σύνδεσμος παραβόλου

Τι θα χρειαστείτε

  Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας.Αποδεικτικό
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί η σχολή.Άδεια δόμησης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων-τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.Μελέτη
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τουλάχιστον.Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.Πρόγραμμα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45)Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  9Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  10Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  11Πίνακας με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνοδευόμενο από τα πτυχία ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  12Πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει ότι είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ειδικά για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή της σχολής, που εισέρχονται στο νερό και έρχονται σε σωματική επαφή με τους εκπαιδευόμενους, επιπροσθέτως πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) δερματολόγου και καρδιολόγου, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο.Πιστοποιητικό υγείας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  13Αποδεικτικό είσπραξης εκατό (100) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  14Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ύψους τριάντα (30) ευρώΑποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  15Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, με όλες τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  16Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία απ’ όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  186109
  Κωδικός NACE
  85.59
  Περιγραφή NACE
  Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

  Άλλες Πληροφορίες

  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, τα οποία καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

  ID: 186109

  Name: Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης