Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Περιφέρειες, , Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της οικείας Περιφέρειας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 38
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του καταστήματος οπτικών ειδών και φακών επαφής και τον αντικαταστάτη αυτού.

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητά του ή να μισθώνει οίκημα.

Το κατάστημα οπτικών ειδών θα πρέπει να λειτουργεί σε ανεξάρτητο και αυτοτελές οίκημα εμβαδού τουλάχιστον 12 τ.μ. εκ των οποίων τα 6 τ.μ. αποτελούν το εργαστήριο.

Στην άδεια δόμησης (ή οικοδομική άδεια) θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

Ο χώρος πρέπει να πληροί τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων (ρελέ ασφαλείας).

Ο χώρος πρέπει να πληροί τους κανόνες πυροπροστασίας.

Ο κατάλογος των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων τα οποία θα φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τόσο για το οπτικό κατάστημα, όσο και τα αντίστοιχα στην περίπτωση που το κατάστημα λειτουργεί και τμήμα φακών επαφής. Πιο συγκεκριμένα το οπτικό κατάστημα πρέπει να διαθέτει: • 2 τροχούς λειάνσεως φακών (ψιλός - χονδρός) • Διαμάντι χεριού για τη χάραξη των φακών • 2 κόφτες φακών • 1 τρυπάνι ηλεκτροκίνητο για κατασκευές GRIFF Μηχάνημα αυλακώσεων φακών (NYLOR) • 1 ηλεκτρικό αερόθερμο • 1 αμόνι • 1 μέγγενη • 2 σφυράκια • 2 λίμες (μια σιδερόλιμα και μια για πλαστικά και κυτταρινοειδή) • 6 λιμίτσες • 2 λαβίδες • 2 πένσες για μεταλλικούς σκελετούς • 3 κατσαβίδια • 1 φακόμετρο (εσωτερικής ανάγνωσης ή ηλεκτρονικό) • υποδεκάμετρα • σφαιρόμετρο • παχύμετρο • σετ με βίδες για μεταλλικούς και πλαστικούς σκελετούς. Σε περίπτωση που υφίσταται τμήμα φακών επαφής και οπτομετρίας το κατάστημα πρέπει να διαθέτει: • σχισμοειδή λυχνία • κερατόμετρο ή διαθλασοκερατόμετρο ή τοπογραφικό • πίνακα μέτρησης οπτικής οξύτητας (φωτεινό οπτότυπο ή προβολέα οπτότυπο ή οθόνη LCD με πίνακες οπτότυπου) • χιαστούς κυλίνδρους Jackson • σκιασκόπειο • κασετίνα δοκιμαστικών φακών και δοκιμαστικό σκελετό ή φορόπετρο • Τεστ στερεοσκοπικής δράσης • πίνακες Ishihara (τεστ χρωματικής αντίληψης).

Ο επιστημονικά υπεύθυνος της επιχείρησης οφείλει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας, με την οποία προκύπτει ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του οπτικού – οπτομέτρη.

Στην περίπτωση λειτουργίας τμήματος φακών επαφής στο οπτικό κατάστημα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει άδεια διάθεσης και εφαρμογής φακών επαφής.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα ότι δέχεται τον διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και να δηλώσει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω κατάστημα.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος πρέπει να είναι πτυχιούχος ειδικότητας οπτομετρίας ή οπτικής - οπτομετρίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος -μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από το αρμόδιο όργανο της χώρας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, δεν πρέπει να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο.
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Χαρτόσημο.
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Χαρτόσημο

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) με θέμα: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής».
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αναγγελία έναρξης λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής
Τι θα χρειαστείτε
1Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε..Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης.Τίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων εις διπλούν υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του Τ.Ε.Ε. και θεωρημένο από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (Άδειας Δόμησης) ή και τακτοποίηση ν. 4178/2013 (Α΄ 174) επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του ενδιαφερόμενου (φυσικού ή νομικού προσώπου).Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Βεβαίωση Αναγγελίας για την άσκηση του επαγγέλματος του οπτικού ή του οπτικού - οπτομέτρη, σε αντίγραφο.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου του επιστημονικά υπευθύνου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου όπου δηλώνει τον οριζόμενο ως επιστημονικό υπεύθυνο του καταστήματος οπτικών ειδών και φακών επαφής και τον αντικαταστάτη αυτού.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
10Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) του επιστημονικά υπεύθυνου επικυρωμένη ότι δέχεται το διορισμό του ως επιστημονικά υπεύθυνου και δηλώνει τις ημέρες και τις ώρες στις οποίες θα βρίσκεται με αυτοπρόσωπη παρουσία στο εν λόγω κατάστημα οπτικών και φακών επαφής.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
11Τίτλος σπουδών ημεδαπής, σε αντίγραφο ή Απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) ή Πτυχίο του εξωτερικού σε αντίγραφο με επίσημη μετάφραση και Πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας του Ι.ΤΕ. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
12Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) που θα αναφέρει τον κατάλογο των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
13Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους και τυχόν τροποποιήσεις αυτών ή Πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
14Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΑΕ από την αρμόδια προς τούτο αρχή.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
15Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
16Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
17Ειδική δήλωση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών. Τροποποιήσεις: -ν. 3661/2008 (Α΄ 89) παρ. 5 άρθρο 14 - Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 3204/2003 (Διάθεση προϊόντων), παρ. 1 άρθρου 14 του ν. 3204/2003 (Άρση περιορισμών για την ίδρυση καταστημάτων) -ν. 3204/2003 (Α΄ 89/Α/2003) παρ. 4 αρ. 21 - Τροποποίηση αρ. 11 του ν. 971/1979 (Μέλη Επιτροπής Καταστημάτων Οπτικών παρ. 5 αρ. 21 - Τροποποίηση αρ. 12 του ν. 971/1979 (Αρμοδιότητες Επιτροπής Καταστημάτων Οπτικών) παρ. 6 αρ. 21 - Τροποποίηση αρ. 13 του ν. 971/1979 (Ορισμός Επιτροπής Καταστημάτων Οπτικών) -Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008) παρ. 1 αρ. 14 - Τροποποίηση παρ. 2 έως και 7 αρ. 7 του ν. 971/1979 (Προσδιορισμός δυνατότητας ίδρυσης καταστήματος - Φορέας υλοποίησης - Δικαιολογητικά - Χρόνος διεκπεραίωσης - Διαδικασία - Μητρώο) -Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 89/Α/2003) παρ. 1 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 6 του ν. 971/1979 (Διάθεση προϊόντων) παρ. 2 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 6 του ν. 971/1979 (Συστέγαση καταστημάτων) παρ. 3 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 6 αρ. 6 του ν. 971/1979 (Υπεύθυνος καταστήματος) παρ. 7 αρ. 21 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 971/1976 (Επιβολή ποινών) -Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/1992) αρ. 128 - Κατάργηση αρ. 15 του ν. 971/1979 (Μεταβατικές διατάξεις)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4−12−2003 (ΦΕΚ 1931/Β΄) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ». Τροποποιήσεις: - Κ.Υ.Α. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572/2013 (Β΄ 1008)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων οπτικού καταστήματος και τμήματος φακών επαφής.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
378473
Κωδικός NACE
47.73
Περιγραφή NACE
Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική προσφυγή/Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Μετά την παρέλευση άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 378473

Name: Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής