Scroll to top
cross-border stamp image

Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Γηπέδων Γκολφ

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 45.49
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, αυτό θα πρέπει να έχει συσταθεί και να λειτουργεί νόμιμα.

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ύπαρξη της κατάλληλης έκτασης - ιδιοκτησίας ή παραχώρηση χρήσης τουλάχιστον για 10 χρόνια εφόσον το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται είτε αυτοτελώς είτε ως τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος. Στην περίπτωση που το γήπεδο γκολφ ανεγείρεται σε συνδυασμό με κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα, η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση 216/2015 (Β΄ 10).

Πλήρωση των προϋποθέσεων πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, το ΕΣΛ εκδίδεται στο όνομα του Νομικού Προσώπου και η εν λόγω προϋπόθεση καλύπτεται από αντίγραφο ποινικού μητρώου του κατά περίπτωση νόμιμου εκπρόσωπου που την υποβάλλει.

Τεκμηρίωση πλήρωσης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας.

Υποβολή καταλόγου τιμών της επιχείρησης για θεώρηση.

Παράβολα / Τέλη

 • Υπέρ ΕΟΤ €14,67 ευρώ/οπή, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 26180 στην Τράπεζα της Ελλάδος:
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζης
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) (€1,47/οπή), το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 546025/54 στην Εθνική Τράπεζα.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Υπέρ Ε.Ο.Τ. ποσού είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ευρώ) κατ’ έτος, για τη θεώρηση του καταλόγου τιμών, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό 26180 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζης
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει και δηλώνεται επίσης: α) ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος και β) η εφαρμογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική οικοδομική άδεια.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Σημείωση
  Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους.
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Γηπέδων Γκολφ
Τι θα χρειαστείτε
1Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
2Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
3Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή ισοδύναμο έγγραφο για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη κήρυξη σε πτώχευση.Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
4Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μη ιδιόκτητη εγκατάσταση.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους -μέλους της ΕΕ από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
6Δήλωση του εντεταλμένου μηχανικού στην οποία δηλώνεται ότι το γήπεδο γκολφ έχει ανεγερθεί και πληροί όλες ανεξαιρέτως τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση 21527/2014.Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος και για το πόσιμο του νερού, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α..Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
10Κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης.Κανονισμός λειτουργίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
11Κατάλογος τιμών.Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Τροποποιήσεις: - ν. 4688/2020 (Α΄ 101) παρ. 3 άρθρο 51- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (αρμοδιότητες ΕΥΠΑΤΕ) - ν. 4179/2013 (Α΄ 175) άρθρο 14 – Τροποποίηση ν. 4002/2011 (μεταφορά ΕΥΠΑΤΕ από τον ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82) άρθρο 148 - Τροποποίηση ν. 4002/2011.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προδιαγραφές - κατάργηση της ΥΑ 520010/6/1994 Τροποποιήθηκε με την ΥΑ 17723/2020 (Β΄ 5180).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις για έκδοση ΕΣΛ Τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α2.1./1623/19.01.2011 (Β΄ 29) «Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).»
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προδιαγραφές Τροποποιήσεις: - ΥΑ 2748/2012 (Β΄ 532), άρθρο 1 - Τροποποίηση άρθρου 1 ΥΑ 520010/6/1994 - ΥΑ Τ/15802/2003 (Β΄ 1927), άρθρα 1, 2 – Τροποποίηση αρ.1 ΥΑ 520010/6/1994.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
398954
Κωδικός NACE
93.11
Περιγραφή NACE
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Δικαστική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας (50 ημέρες), θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερόμενου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
ΑγγλικάΕλληνικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 398954

Name: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Γηπέδων Γκολφ