Scroll to top

Άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Ψηφιακά σημεία παροχήςΕνιαία Ψηφιακή Πύλη δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Η άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ορίσει υπεύθυνο επιστήμονα.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να απασχολείται συνεχώς και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κατάστημα, ελέγχοντας την ορθή διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος επιστήμονας που απασχολείται κατά τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α` 144), όπως ισχύει, και καθ` υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα η καθ` υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό που να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ισόγειο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον 40 τετραγωνικών μέτρων, (β) ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, (γ) χώρους με κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος, σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, (δ) να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λπ., (ε) να διαθέτει σύστημα πυρασφαλείας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης, (στ) να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (π.χ. εμβόλια), (ζ) εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι να διαχωρίζονται σαφώς, (η) να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με σήμα "V" σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα, συνοδευόμενη από την ένδειξη "ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ". Δεν επιτρέπεται η συστέγαση καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με κατάστημα λιανικής πώλησης αυτών, όπως, ομοίως, δεν επιτρέπεται η συστέγαση στον ίδιο χώρο καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα, κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρείο, ενδιαίτημα ζώων και κατάστημα πώλησης ζώων.

Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

Τι θα χρειαστείτε

 • Χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Στο έντυπο Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση περιέχονται ειδικότερα πεδία, με τη συμπλήρωση των οποίων ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Ειδικά για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr. Σταδιακά, θα εντάσσονται και άλλες Περιφέρειες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έκδοση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
Τι θα χρειαστείτε
1Αντίγραφο νόμιμου τίτλου κυριότηταςΤίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Σχέδιο κάτοψης του καταστήματοςΣχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Βεβαίωση ενεργητικής προστασίας από Πυροσβεστική ΥπηρεσίαΒεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Δελτίο αστυνομικής ταυτότηταςΤαυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Ισοδύναμο ταυτοποιητικό έγγραφοΤαυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδώνΑποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματοςΆδεια
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Υπεύθυνη δήλωση του υπεύθυνου επιστήμονα για τη λειτουργία του καταστήματος χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, με την οποία δηλώνει ότι στο πρόσωπό του, δεν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις: (α) αμετάκλητη καταδίκη σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν. 1729/1987 (Α΄ 144), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ή παραπομπή με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα, (β) κατοχή έμμισθης θέσης στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της αριθμ. 307752/18−10−2010 (ΦΕΚ 1865 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης "Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης".
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
729122
Κωδικός NACE
75
Περιγραφή NACE
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Αναφορά (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Άλλο

(α) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος και του συνόλου των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, η σχετική αίτηση εγκρίνεται σιωπηρά και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, (β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας που η αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή θέτει εγγράφως για την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στον επιτόπιο έλεγχο συνδρομής των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, το αίτημα απορρίπτεται.

Παρατηρήσεις

Για την άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύουν τα εξής: (α) χορηγείται άπαξ και δεν χρειάζεται ανανέωση, (β) υποχρεώνει τον κάτοχό της να γνωστοποιεί στην οικεία αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις προϋποθέσεις χορήγησής της, εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω μεταβολής και (γ) δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζεται ή να εκχωρείται.

ID: 729122

Name: Άδεια χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων