Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ναυτικού Πράκτορα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ναυτικού πράκτορα και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 114.02
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να ορίζει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών καθώς να είναι και εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ.

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ο ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή αλλοδαπός υπήκοος των κρατών - μελών της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., πλην της Ελβετίας.

Ο ενδιαφερόμενος φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα: ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή πτυχίο εκτελωνιστή ή κάτοχος πτυχίου ναυτιλιακών σπουδών «SHIPPING» ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και η πιστοποίησή του να αποδεικνύεται βάσει του ν. 4027/2011, όπως ισχύει.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως υπάλληλος πρακτορείων ή άλλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων, εφόσον δεν είναι πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης αλλοδαπής Σχολής ή κατόχους πτυχίου ναυτιλιακών σπουδών (SHIPPING) ή διπλώματος Αξιωματικού του Εμπορικού Ναυτικού ή πενταετή εμπειρία εκτελωνιστή.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη, πλήρη ή ιδιόκτητη ή μισθωμένη κτιριακή - γραφειακή εγκατάσταση.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Παράβολα / Τέλη

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα.
  Κωδικός παραβόλου
  3121
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Κωδικός παραβόλου
  4832
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). Η διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Τέλος
  Σύνδεσμος παραβόλου

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση με θέμα: «Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ναυτικού Πράκτορα».
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ναυτικού Πράκτορα
Τι θα χρειαστείτε
1Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει ότι: 1. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα: ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 2. δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος και 3. έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ (εξαιρούνται οι μικροί εποχιακοί λιμένες).Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Πιστοποιητικό οικείου ασφαλιστικού φορέα.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Φωτοαντίγραφο καταστατικού εταιρείας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
6Πιστοποιητικό ελληνομάθειας.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Βεβαίωση ενσήμων (εξαιρούνται οι μικροί εποχιακοί λιμένες).Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Πρακτικό της Λιμενικής Αρχής σχετικά με τις κτιριολογικές εγκαταστάσεις και την καταλληλότητα αυτών θεωρημένο από την Εφορία ή τον τίτλο κυριότητας.Τίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Υποχρεώσεις Εφοπλιστών ή Πλοιοκτητών και Ναυτικών Πρακτόρων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ναυτικοί Πράκτορες.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
379386
Κωδικός NACE
52.29
Περιγραφή NACE
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Ιεραρχική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Εντός 50 (πενήντα) ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών του δεύτερου σταδίου ασκήσεως του επαγγέλματος, η υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτου ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 379386

Name: Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Ναυτικού Πράκτορα