Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή δημοπρασίας νεότερων κινητών μνημείων.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο κατάλογο μνημείων προς δημοπράτηση.

Η άδεια που εκδίδεται είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

Ο αιτών πρέπει να ακολουθεί κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.

Η αίτηση για τη διενέργεια δημοπρασίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας (κατάστημα εμπόρων νεότερων κινητών μνημείων ή χώρος εκτός του καταστήματος) πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφαλείας, να φέρει συναγερμό και να φυλάσσεται επαρκώς.

Ο αιτών να έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή του με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Αν η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο ορίζεται: Υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος απαιτείται να έχει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο αιτών να μην είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ή μέλος των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (να μην έχει τα κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), να μην έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης μνημείων και να μην ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

Ο αιτών να παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τα εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία στης πολιτιστικής κληρονομίας ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησης του.

Τι θα χρειαστείτε

  Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων
  Τι θα χρειαστείτε
  1Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτησηΠίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση.Φωτογραφίες
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων.Έκθεση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας.Εξουσιοδότηση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου.Πιστοποιητικό
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  6Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων. Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002, β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσο του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσο και τις διευθύνσεις αυτών, γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών, δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή, ε) Τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας, στ) Τον τρόπο και τον χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς τον χώρο της δημοπρασίας, ζ) Τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη.Ιδιωτικό συμφωνητικό
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαιτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του ενδιαφερόμενου, που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή του με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  9Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει ότι δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, ή μέλη των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  10Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαιτείται: Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώουΑντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 / Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρ-μοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος).
  • Περιγραφή
   Εφαρμογή του ν. 3919/2011(ΦΕΚ Α’32) / Η άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας αντικαθίσταται με αναγγελία / βεβαίωση διεξαγωγής δημοπρασίας, η οποία πρέπει να εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών.
  • Περιγραφή
   Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων
  • Περιγραφή
   Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέ-ντρων Εξυπηρέτησης
  • Περιγραφή
   Διεξαγωγή Δημοπρασιών κινητών μνημείων
  • Περιγραφή
   Προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  858329
  Κωδικός NACE
  47.79
  Περιγραφή NACE
  Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  ID: 858329

  Name: Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων